Beszámoló 2008

Napirendi pont:

Elõterjesztés a képviselõ-testület részére 

Tájékoztató a képviselõ-testület és szervei 2008. évi költségvetésének

végrehajtásáról

Az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. törvény 79. §. /1/ bek. alapján a polgármester a helyi önkormányzatgazdálkodásának éves helyzetérõl a költségvetési koncepciójához kapcsolódóantájékoztatja a képviselõ-testületet. A tájékoztató tartalmazza a helyiönkormányzat költségvetési elõirányzatainak alakulását, a tartalékfelhasználását, a hiány (többlet) összegének alakulását, valamint a helyi önkormányzatköltségvetésének alakulását.

A fenti törvényi elõírásoknakeleget téve az alábbiakban tájékoztatom a képviselõ-testületet a 2008. éviköltségvetés teljesítésérõl.

B E V É T E L E K

Bevételünk fõösszege a 2008. évi módosított 605.016 eFt-tal szemben 603.569 eFt, amely 99,76 %-osteljesítést jelent.

Intézményi mûködési bevételünkteljesítése 34.249 eFt a tervezett  17.227eFt-tal szemben.

E bevételi források keretében terveztükés  teljesítettük az egyéb saját bevételt,melynek következtében áru és készlet értékesítésbõl 42 eFt  szolgáltatások ellenértékébõl 85 eFt, egyébsajátos bevételbõl 4.179 eFt, továbbszámlázott szolgáltatásokból 4.885 eFt,bérleti és lízingdíj bevételbõl 4.735 eFt, intézményi ellátási díjakból 5.687 eFta teljesítésünk.

Hatósági jogkörhöz köthetõ mûködési bevételbõl32 eFt származott, amely kifüggesztésre, telephely engedélyre illetveadatszolgáltatásra befizetett összegbõl adódik.

Általános forgalmi adó bevételeinkteljesítése  5.555 eFt, mely összeg áfavisszatérülés kiszámlázott termékek ésszolgáltatások és a telek bevételek áfája.

Kamatbevételünk 9.049 eFt értékpapírvisszaváltásból, valamint rövidlejáratú betét lekötésbõl és az OTP folyószámlakamatbevételbõl származik.

Önkormányzatunk sajátos mûködési bevétele  209.389 eFt, a módosított 163.809 eFt-talszemben.

A helyi adó bevételünk 134.944 eFt: - iparûzési adóból 130.141 eFt,

idegenforgalmi adóból 254 eFt, míg a magánszemélyek kommunális adója számlájára4.549 eFt átutalása történt meg.

Átengedett központi adóink az elõremeghatározott összegben idõarányosan érkeztek az  állami hozzájárulás számlánkra 69.958 eFtmértékben. Szja bevételünk 43.809 eFt, gépjármûadó bevételünk 25.791 eFt,termõföld bérbeadásból származó jövedelemadó bevételünk 358 eFt, teljesítéstmutat.

Bírságok, egyéb bevételek 4.487 eFt.Ebbõl pótlék, bírság számlára 1.228 eFt, építésügyi bírság 363 eFt, egyébsajátos bevétel 713 eFt, talajterhelési díj bevétel 2.183 eFt folyt be.

Támogatások és átvett pénzeszközökbõlszármazó bevételünk 190.285 eFt.

A központi költségvetéstõl kapottköltségvetési támogatás összegébõl a lakosságszámhoz és feladatmutatóhoz kötöttnormatív állami hozzájárulásteljesítése 135.341 eFt. Normatív kötöttfelhasználású támogatások 9.759 eFt: - kiegészítõ támogatás egyesközoktatási feladatokhoz (pedagógus továbbképzés) 374 eFt, - kiegészítõtámogatás egyes szociális feladatokhoz (rendszeres szociális, rendszeresgyermekvédelmi, ápolási díj, közcélú foglalkoztatottak támogatása, lakásfenntartásitámogatás) 9.385 eFt. Központosítottelõirányzat (prémium évek pályázat, bérpolitikai intézkedés, kistelepülésiiskolák támogatása, helytörténeti tábla - pályázat) 35.324 eFt. Egyébközponti támogatás (kereset-kiegészítés, 13. havi illetményfinanszírozás) 9.861eFt.

Felhalmozási és tõke jellegû bevételünk26.398 eFt összegben teljesült atervezett 25.045 eFt-tal szemben. Önkormányzati lakótelek értékesítésébõl származóbevétel 5.500 eFt. Felhalmozásra átvett pénzeszköz 9.953 eFt, mely összeg közmûfejlesztési,csatorna hátralék, közérdekû célra történõ befizetésekbõl adódik. Koncesszióbólszármazó bevételünk 8.545 eFt. Földterület értékesítés (0208/22 hrsz gyepértékesítése 2.400 eFt)

Átvett pénzeszközök összege 117.492eFt, mely bevételi forrásból 45.705 eFt támogatásértékû mûködési bevétel. Ez abevételi összeg tartalmaz 6.482 eFt Egészségbiztosítótól átvett mûködésibevételt; 925 eFt választásra,- illetve mozgáskorlátozott támogatásra átvettpénzeszköz; 487 eFt-ot kiegészítõ gyermekvédelmi támogatást; 1.504 eFt közhasznú foglalkoztatottaktámogatását; 6.745 eFt  többcélúkistérségi társulástól közoktatásra átvett; valamint önkormányzattól 29.562 eFtBörcstõl,- Ikrénytõl mûködésre átvett pénzeszközt.

Támogatás értékû felhalmozási bevétel 11.779 eFt volt, melyet   helytörténeti információs táblára 498 eFt-ot,LEADER pályázatra 361 eFt-ot, parkfenntartó gépekre 591 eFt-ot, Lap-top(Kultúr) 280 eFt-ot, Ifiklub felújítására 403 eFt-ot, sport közösségi térkialakítására 873 eFt-ot, Börcstõl tagiskola tetõ felújítására 6.673 eFt-ot,szobor felújítására 1.000 eFt-ot, strand sportágak infrastrukturálisfejlesztésre 1.100 eFt-ot kapott önkormányzatunk.

Körjegyzõség felügyeleti szervtõl kapott támogatása 56.502 eFt.

Elõzõ évi visszatérülések 3.506eFt.

Kölcsönök visszatérülésénekbevétele 1.430 eFt, amely az elsõ lakáshoz jutóknak nyújtott támogatási kölcsönvisszatérülésébõl származik.

Belföldi értékpapír bevételünk 5.686eFt, mely összeg értékpapírok,eladásából származik. (Nettó elszámolás elve alapján) Nyitó állomány:60.722 eFt,  Záró állomány: 55.036 eFt.

Elõzõ évi pénzmaradvány igénybevétele 18.640 eFt.

Kiegyenlítõ, függõ, átfutó bevételünk összege a bázis idõszakhoz képest növekedéstmutat  1.144 eFt, (nyitó: 12.045 eFt -záró: 13.189 eFt) év végén itt mutatjuk ki a 2008. évi állami támogatáselõlegét, valamint az egyéb függõ bevételeket.

KIADÁSOK

Kiadásunk módosítottelõirányzata  605.016 eFt, ezzel szemben a teljesítés 512.544 eFt, mely 84,72 %-os teljesítést jelent.

Személyi juttatásokra192.193 eFt-ot költöttünk. Itt kerültteljesítésre a teljes és részmunkaidõben foglalkoztatottak rendszeres személyijuttatása (alapilletmény, pótlék) melyre 146.942 eFt-ot.  Munkavégzéshez kapcsolódó juttatásokra(jutalom, túlóra, készenléti ügyeleti - helyettesítési díj, minõségi bérpótlék,táppénz) 8.134 eFt-ot. Teljes munkaidõben foglalkoztatottak sajátos juttatására(biztosítási díjak, pedagógus továbbképzés, szakvizsga továbbtanulás, jubileumijutalom) 13.751 eFt-ot költöttünk, szociális juttatásra 970 eFt-ot, 14.492 eFt-ot teljes és részmunkaidõbenfoglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítésére (ruházati költség,üdülési hozzájárulás, közlekedési költségtérítés, étkezési hozzájárulás,pedagógus szakkönyvvásárlás), fizettünk ki a hivatal és az intézményeinkdolgozóinak az év folyamán.

Külsõ személyi juttatásainkösszege 7.904 eFt, melybõl a képviselõk, alpolgármester tiszteletdíját, helyettesítés,felmentett munkavállalók bérét  oldottukmeg.

Munkaadókat terhelõ járulékok teljesítése58.113 eFt.  Az illetmények után járó tb.járulékra 50.438 eFt-ot, munkaadói járulékra 4.955 eFt-ot, egészségügyihozzájárulásra 1.710 eFt-ot, míg táppénz hozzájárulásra 1.010 eFt-ot fizettünkki  dolgozóink 15 napon túli betegsége,valamint az ápolási díjban részesülõk után.

Dologi kiadásaink teljesítése89.127 eFt. A feladaton belül kerültekteljesítésre a fenntartással, mûködéssel kapcsolatos költségek.  Készletbeszerzésre (élelmiszer, irodaszer,könyv, folyóirat, hajtó és kenõanyagok, szakmai anyagok, munkaruha) 9.975eFt-ot. Kommunikációs szolgáltatásokra (telefondíj, internet- tv elõfizetésidíj, mûsorszolg)  2.386 eFt-ot. Szolgáltatásikiadásokra (bérleti díj, szállítás, gázenergia, villamosenergia, víz- éscsatornadíjak, karbantartási költségek, tisztítószer, postaköltség,szemétszállítás, stb.) 56.397 eFt-ot. Általános forgalmi adóra 14.942 eFt-ot. Kiküldetésekre,reprezentációra, kamatkiadások befizetésére, reklámköltségekre 1.037 Ft-ot. Egyébdologi kiadásokra 916 eFt-ot. Vásároltközszolgáltatásra (logopédus, fogászati ügyelet,) 2.148 eFt-ot, költöttünk.

Egyéb folyó kiadásunk 1.326 eFt összegben teljesült. Adók,díjak, befizetések kiadásokra (pályázati díjak, biztosítási díjak, tagdíjak, reprezentációután fizetendõ szja, rehabilitációs hozzájárulás, regisztrációs díj).

Társadalom és szociálpolitikaijuttatásokra 13.508 eFt-ot fizettünk ki. Ezen belül rászorultságtólfüggõ pénzbeni juttatásokra (rendszeres szociális segély, lakásfenntartásitámogatás, ápolási díj, átmeneti segély, temetési segély, gyermekvédelmitámogatás, egyéb rendeletben megállapított támogatás) 12.425 eFt, természetbennyújtott szociális ellátásra (szociális étkezés, közgyógy ellátás, rendkívüligyermekvédelmi támogatás) 1.083 eFt került kifizetésre.

Ellátottak pénzbeli juttatása:(Arany János Tehetséggondozó Program)  50eFt.

Pénzeszköz átadás, támogatásra 78.905eFt-ot használtunk fel. Ebbõl a támogatás értékûmûködési kiadás 69.957 eFt. (ebbõl Költségvetési szerv támogatása56.502 eFt.) A támogatásértékû felhalmozásikiadás 8.948 eFt (6. sz. melléklet).

Felújítás kiadásunk teljesítettösszege 50.006 eFt volt.

Intézményi beruházási kiadásunkat27.742 eFt-ra teljesítettük a beszámolás idõszakában. A költségvetésbentervezett beruházási kiadásunk összege 59.564 eFt volt, ez módosításra került.A módosított elõirányzat 69.626 eFt. A felhalmozási kiadások részletezését az5. sz. melléklet tartalmazza.

Kölcsönök nyújtása: az elsõlakáshoz jutóknak visszatérítendõ támogatási kölcsön nyújtása az év folyamán2.900 eFt  volt..

Szabaddá válópénzeszközeinkbõl értékpapírtvásároltunk 113.942 eFt összegben, amely évvégén összevezetésre került azévközi értékesítéssel 119.628 eFt-al. (Nettó elszámolás elve)

Függõ, átfutó, kiegyenlítõ összege a bázis idõszakhoz képest növekedéstmutat  1.769 eFt, év végén, itt mutatjukki a december havi munkabéreket, a munkavállalókkal kapcsolatos kifizetéseket,valamint a MÁK forgótõke igényét.

Tartalékunk módosítottelõirányzata év végén 32.492 eFt,.

Abda, 2009.

                                                                                                          SzabóZsolt

                                                                                                          polgármester


Bevételek  megnevezése

Eredeti elõirányzat

Átcsopor-     tosítás

I. Módosítás

II. Módosítás

III. Módosítás

Módosított elõirányzat

Teljesítés 2008. év

%

Teljesítés 2007. év

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9

Mûködési bevételek

192 240

0

-32

-10 054

3 329

185 483

243 638

131,35

235 549

Intézményi mûködési bevételek

17 227

0

994

0

3 453

21 674

34 249

158,02

19 631

Igazgatási  szolgáltatási díj

 

 

 

 

 

 

32

 

59

Áru és készlet értékesítés

 

 

 

 

 

 

42

 

301

Szolgáltatások ellenértéke

85

 

 

 

 

85

85

100,00

539

Egyéb sajátos bevétel

103

 

 

 

979

1 082

4 179

386,23

260

Továbbszlázott (közvetített) szolgáltatások értéke

2 045

 

739

 

2 008

4 792

4 885

101,94

3 819

Bérleti és lízingdíj bevétel

4 420

 

 

 

 

4 420

4 735

107,13

3 867

Intézményi ellátási díjak

6 235

 

 

 

 

6 235

5 687

91,21

3 336

Alkalmazottak térítése

 

 

 

 

 

 

 

 

31

Egyéb kártérítés

 

 

 

 

 

 

 

 

312

Áfa visszatérülés

 

 

 

 

 

 

263

 

195

Kiszáml. ter., szolg. ÁFA-ja

394

 

 

 

466

860

2 383

277,09

1 291

Értékesített tárgyieszk. ÁFA-ja

3 300

 

 

 

 

3 300

2 909

88,15

3 650

Kamatbevétel

645

 

255

 

 

900

9 049

1 005,44

1 971

Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei

175 013

 

-1 026

-10 054

-124

163 809

209 389

127,83

215 918

Helyi adók

90 950

 

 

 

 

90 950

134 944

148,37

102 244

Magánszemélyek kommunális adója

4 300

 

 

 

 

4 300

4 549

105,79

4 237

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

150

 

 

 

 

150

254

169,33

162

Iparûzési adó állandó .jelleggel  végzett tevékenység után

86 500

 

 

 

 

86 500

130 141

150,45

97 845

Iparûzési adó  ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Átengedett központi adók

82 013

 

-1 026

-10 054

-124

70 809

69 958

98,80

109 545

Szja helyben maradó része

41 465

 

 

 

 

41 465

41 465

100,00

38 444

Jövedelemkülönbség mérséklése

13 548

 

-1 026

-10 054

-124

2 344

2 344

100,00

3 688

Szja normativ módon elosztott része

 

 

 

 

 

 

 

 

38 822

Gépjármûadó

27 000

 

 

 

 

27 000

25 791

95,52

27 880

Termõföld bérbeadásából származó jöv.adó

 

 

 

 

 

 

358

 

711

Építésügyi bírság

 

 

 

 

 

 

363

 

 

Egyéb sajátos bevételek

 

 

 

 

 

 

713

 

168

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

 

 

  

 

1 228

 

1 941

Talajterhelési díj

2 050

 

 

 

 

2 050

2 183

106,49

2 020

Támogatások

148 485

 

10 295

18 971

12 534

190 285

190 285

100,00

111 586

Önkormányzatok költségvetési támogatása

148 485

 

10 295

18 971

12 534

190 285

190 285

100,00

111 586

Normatív hozzájárulások

137 392

 

-998

-1 053

0

135 341

135 341

100,00

95 294

Lakosságszámhoz kötött

9 791

 

 

 

 

9 791

9 791

100,00

 

Feladatmutatóhoz kötött

127 601

 

-998

-1 053

 

125 550

125 550

100,00

95 294

Központosított elõirányzatok

9 276

 

164

17 870

8 014

35 324

35 324

100,00

13 492

Normatív kötött felhasználású támogatások

1 817

 

4 366

2 154

1 422

9 759

9 759

100,00

2 327

Mûködésképtelenné vált helyi önk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fejlesztési célú támogatások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Címzett támogatás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Céltámogatás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helyi önkormányzatok fejl. és vis maior feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Céljellegû decentralizált támogatás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb központi támogatás

 

 

6 763

 

3 098

9 861

9 861

100,00

473

Felhalmozási és tõke jellegû bevételek

25 045

 

6 580

2 009

1 363

34 997

26 398

75,43

27 183

Felhalmozásra átvett pe.

 

 

6 580

2 009

1 363

9 952

9 953

100,01

 

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

 

 

 

 

 

 

2 400

 

1 760

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei

25 045

 

 

 

 

25 045

14 045

56,08

25 423

Önkormányzati lakótelek ért.

16 500

 

 

 

 

16 500

5 500

33,33

16 750

Egyéb vagyoni értékû jog értékesítésébõl származó bevétel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncesszióból szárm. Bevétel

8 545

 

 

 

 

8 545

8 545

100,00

8 673

Pénzügyi befektetések bevételei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Véglegesen átvett pénzeszközök

85 263

 

4 788

3 110

20 371

113 532

117 492

103,49

99 139

Felügyeleti szervtõl kapott támogatás

57 712

 

 

 

-1 210

56 502

56 502

100,00

60 018

Támogatás értékû mûködési bevételek

26 561

 

4 788

2 239

11 532

45 120

45 705

101,30

34 909

Támogatásértékû mûk. bevétel Tb alapból

6 307

 

 

 

175

6 482

6 482

100,00

6 296

Támogatásértékû mûk. bevétel kp-i ktgvet. sz.

 

 

925

 

 

925

925

100,00

9 866

Támogatásértékû mûk. bev. fejezeti kez.ei-tól

 

 

37

225

225

487

487

100,00

 

Támogatásértékû mûk. bevétel elkül. p. alapt.

 

 

305

238

961

1 504

1 504

100,00

627

Tám.ért.mûk. bevétel többc. kistérs. társ.-tól

 

 

3 521

1 776

1 448

6 745

6 745

100,00

2 402

Helyi önk.-tól és ktgvetési sz.-tõl

20 254

 

 

 

8 723

28 977

29 562

102,02

15 718

Támogatás értékû felhalmozási bevétel

990

 

 

871

10 049

11 910

11 779

98,90

4 212

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülrõl

990

 

 

871

10 049

11 910

11 779

98,90

4 014

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrõl

 

 

 

 

 

 

 

 

198

Elõzõ évi visszatérülések

 

 

 

 

 

 

3 506

 

 

Támogatási kölcsönök visszatérülése

1 275

 

 

 

 

1 275

1 430

112,16

1 226

Belföldi hitelek felvétele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mûködési célú hitel felvétele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási célú hitel felvétele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pénzforgalom nélküli bevételek

18 722

 

 

 

 

18 722

18 640

99,56

13 508

Elõzõ évi pénzmaradv. igénybevét.

18 722

 

 

 

 

18 722

18 640

99,56

13 508

Belföldi értékpapírok bevétele

60 722

 

 

 

 

60 722

5 686

9,36

0

Értékpapír értékesítés

60 722

 

 

 

 

60 722

5 686

9,36

 

Bevételek fõösszege

531 752

 

21 631

14 036

37 597

605 016

603 569

99,76

488 191

 

 

 

 

Függõ, átfutó, kiegy. Bevétel

 

 

 

 

 

 

1 144

 

1 848

∑:

604 713490 039

Levegőminőség

Hírlevél


GPS koordinátáink : 47.69650, 17.54417
EOV koordinátáink :    537170, 262496
google maps

microwave

Pityer vendégház Abda

banner00

Weboldalunk süti (cookie) fájlokat használ. Ezeket a fájlokat az Ön gépén tárolja a rendszer. A cookie-k személyek azonosítására, látogatási szokásaik követésére nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába.