Beszámoló 2006

Tájékoztató a képviselõ-testület és szervei 2006. évi költségvetésének
végrehajtásáról

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 79. §. /1/ bek. alapján a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának 2006. évi helyzetérõl tájékoztatja a képviselõ-testületet. A tájékoztató tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési elõirányzatainak alakulását, a tartalék felhasználását, a hiány (többlet) összegének alakulását.

 

A fenti törvényi elõírásoknak eleget téve az alábbiakban tájékoztatom a képviselõ-testületet a 2006. évi költségvetés teljesítésérõl.

 
B E V É T E L E K

Bevételünk fõösszege a 2006. évi módosított 481.538 eFt-tal szemben 430.592 eFt, ami 83,42 %-os teljesítést jelent az év végéig.

 

Intézményi mûködési bevételünk teljesítése 13.019 eFt a tervezett 19.806 eFt-tal szemben.

 

E bevételi források keretében terveztük és teljesítettük az egyéb saját bevételt, melynek következtében szolgáltatások ellenértékébõl 2.245 eFt,, egyéb sajátos bevételbõl 510 eFt, továbbszámlázott szolgáltatásokból 1.263 eFt, bérleti és lízingdíj bevételbõl 2.874 eFt, intézményi ellátási díjakból 3.066 eFt, alkalmazottak térítésébõl 75 eFt, kártérítési bevétel 842 eFt a teljesítésünk.

 

Hatósági jogkörhöz köthetõ mûködési bevételbõl 107 eFt származott, amelybõl Igazgatási szolgáltatási díj 75 eFt, 25 eFt telephely engedély, illetve 7 eFt kifüggesztésre befizetett összegbõl adódik.

 

Készlet értékesítése 201 e Ft.

 

Általános forgalmi adó bevételeink teljesítése 1.668 eFt, mely összegbõl a kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája 1.330 eFt, az értékesített tárgyi eszközök áfája 338 e-Ft.

 

Kamatbevételünk 168 eFt értékpapír visszaváltásból és az OTP folyószámla kamatbevételbõl származik.

 
Önkormányzatunk sajátos mûködési bevétele 204.910 eFt, a módosított 204.699 eFt-tal szemben.

Az év folyamán helyi adó bevételünk 102.563 eFt: - iparûzési adóból 98.031 eFt,

 

idegenforgalmi adóból 299 eFt, míg a magánszemélyek kommunális adója számlájára 4.233 eFt átutalása történt meg.

 

Átengedett központi adók: Szja 74.549 eFt összegben teljesült a 77.120 eFt módosított elõirányzattal szemben, különbözetként a visszatartott államháztartási tartalék 2.571 eFt. Gépjármûadó bevételünk 23.402 eFt, termõföld bérbeadásból származó jövedelemadó bevételünk 341 eFt teljesítést mutat.

 

Bírságok, egyéb bevételek 4.055 eFt. Ebbõl pótlék, bírság számlára 3.358 eFt, talajterhelési díj bevétel 596 eFt, szabálysértési bírságból 101 eFt folyt be.

Támogatások és átvett pénzeszközökbõl származó bevételünk 110.140 eFt.

 

A központi költségvetéstõl kapott költségvetési támogatás összege 110.140 eFt, mely összegbõl a lakosságszámhoz és feladatmutatóhoz kötött normatív állami hozzájárulás teljesítése 98.456 eFt, normatív kötött felhasználású támogatások 5.335 eFt: - kiegészítõ támogatás egyes közoktatási feladatokhoz (pedagógus továbbképzés) 351 eFt, - kiegészítõ támogatás egyes szociális feladatokhoz (rendszeres szociális, rendszeres gyermekvédelmi, ápolási díj, közcélú foglalkoztatottak támogatása) 4.984 eFt, központosított elõirányzat (lakossági közmûfejlesztési hozzájárulás 35 eFt, szakmai informatikai fejlesztési feladatok 952 eFt) 987 eFt, fejlesztési célú támogatás iskola tetõ felújításra 3.000 e Ft, valamint 2006. március-áprilisban levonult árhullám miatt megrongálódott Radnóti út helyreállítására � Decentralizált vis maior tartalék terhére kaptunk 2.041 eFt-ot, egyéb központi támogatás (szociális nyári gyermek étkezés) 321 eFt.

 

Felhalmozási és tõke jellegû bevételünk 11.135 eFt összegben teljesült a tervezett 57.154 eFt-tal szemben. Ebben nagy szerepet játszott, hogy az önkormányzati lakótelek értékesítésébõl a bevétel nem teljesült.. Felhalmozásra átvett pénzeszköz 152 eFt, mely összeg a közmûfejlesztési befizetések befizetésébõl történt. Koncesszióból származó bevételünk 9.443 eFt.

 

Átvett pénzeszközök összege 84.283 eFt, mely bevételi forrásból 28.035 eFt támogatás értékû mûködési bevétel. Ez a bevételi összeg tartalmaz 311 eFt mozgáskorlátozott támogatást, földgázáremelés ellentételezésére kapott 107 eFt-ot, egyszeri gyermekvédelmi támogatás címén 560 eFt, 6.246 eFt Egészségbiztosítótól átvett mûködési bevételt, 769 eFt közhasznú foglalkoztatottak támogatását, 13.665 eFt Börcstõl mûködésre átvett pénzeszközt, 5.165 eFt támogatás értékû mûködési bevétel többcélú kistérségi társulástól (közoktatási többletnormatíva), Körjegyzõség által � önkormányzati választásra átvett 1.212 eFt-ot. Támogatás értékû felhalmozási bevétel 100 eFt volt melyet az 1956-os emlékmû elkészítésre beadott pályázaton nyertünk, Általános Iskola HEFOP pályázaton nyert számítástechnikai eszközbeszerzésekre (elõleg) 4.495 eFt.

 

Kölcsönök visszatérülésének bevétele 1.325 eFt, amely az elsõ lakáshoz jutóknak nyújtott támogatási kölcsön visszatérülésébõl származik.

 

Belföldi értékpapír Év végén a forgatási célú értékpapír forgalma a bevételi oldalon nem szerepel, Nettó elszámolás miatt a kiadási oldalon mutatjuk be.

Elõzõ évi pénzmaradvány igénybevétele 5.628 eFt.

Kiegyenlítõ, függõ, átfutó bevételünk a bázis idõszakhoz képest � 349 eFt.
 
 
KIADÁSOK

Kiadásunk módosított elõirányzata 481.538 eFt, ezzel szemben a teljesítés 417.084 eFt, mely 86,61 %-os teljesítést jelent.
 


Személyi juttatásokra 166.377 eFt-ot költöttünk. Itt került teljesítésre a teljes és részmunkaidõben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása (alapilletmény, pótlék) melyre 127.714 eFt-ot, munkavégzéshez kapcsolódó juttatásokra (jutalom, túlóra, készenléti ügyeleti � helyettesítési díj, minõségi bérpótlék, táppénz) 5.549 eFt-ot, teljes munkaidõben és részmunkaidõben foglalkoztatottak sajátos juttatására (biztosítási díjak, pedagógus továbbképzés, szakvizsga továbbtanulás, jubileumi jutalom) 11.931 eFt-ot költöttünk. 10.710 eFt-ot teljes és részmunkaidõben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítésére (ruházati költség, közlekedési költségtérítés, étkezési hozzájárulás, pedagógus szakkönyv vásárlás), fizettünk ki a hivatal és az intézményeink dolgozóinak a év folyamán. Szociálisjellegû juttatásra 703 eFt.-ot költöttünk
 
 

Külsõ személyi juttatásaink összege 9.770 eFt, melybõl a képviselõk, alpolgármester tiszteletdíját, az önkormányzati választási feladatokkal megbízottak tisztelet- illetve megbízási díját, Abdai Hírlapok szerkesztéséért fizetett díjat, Mûvelõdési Ház vezetõi, könyvtárosi feladatokkal kapcsolatos kifizetéseket oldottuk meg.

 

Munkaadókat terhelõ járulékok teljesítése 51.226 eFt. Az illetmények után járó 29 %-os tb. járulékra 43.724 eFt-ot, munkaadói járulékra 5.538 eFt-ot, egészségügyi hozzájárulásra 1.667 eFt-ot, míg táppénz hozzájárulásra 297 eFt-ot fizettünk ki dolgozóink 15 napon túli betegsége, valamint az ápolási díjban részesülõk után.

 

Dologi kiadásaink teljesítése64.962 eFt. A feladaton belül kerültek teljesítésre a fenntartással, mûködéssel kapcsolatos költségek. Készletbeszerzésre (élelmiszer, irodaszer, könyv, folyóirat, hajtó és kenõanyagok, szakmai anyagok, munkaruha) az év folyamán 16.418 eFt-ot, kommunikációs szolgáltatásokra (telefondíj, internet- tv elõfizetési díj, mûsorszolg) 2.305 eFt-ot, szolgáltatási kiadásokra (bérleti díj, szállítás, gázenergia, villamosenergia, víz- és csatornadíjak, karbantartási költségek, tisztítószer, postaköltség, szemétszállítás, stb.) 33.453 eFt-ot, általános forgalmi adóra 8.877 eFt-ot, kiküldetésekre, reprezentációra, kamatkiadások befizetésére, reklámköltségekre 1.064 Ft-ot, egyéb dologi kiadásokra 1.307 eFt-ot, vásárolt közszolgáltatásra (logopédus, fogászati ügyelet,) 1.538 eFt-ot, költöttünk

 

Egyéb folyó kiadásunk 3.786 eFt összegben teljesült. Adók, díjak, befizetések kiadásokra (pályázati díjak, biztosítási díjak, reprezentáció-, ruházati költségtérítés után fizetendõ szja) 1.596 eFt-ot fizettünk ki, kamatkiadásunk 91 eFt volt a Folyószámla hitel után, rehabilitációs hozzájárulásra 414 eFt-ot fizettünk be. További 1.685 eFt-ot pedig a központi költségvetésnek utaltunk vissza a többlet állami támogatás igénybe vétele miatt.

 

Pénzeszköz átadás, támogatásra 68.590 eFt-ot használtunk fel. Ebbõl 58.392 eFt a mûködési célú pénzeszköz átadás, 10.198 eFt a felhalmozási célú pénzeszköz átadás (részletezve a 6. sz . mellékletben).

 

Társadalom és szociálpolitikai juttatásra 10.697 eFt, ellátottak pénzbeli juttatásaira 30 eFt volt a teljesítés. Társadalom és szociálpolitikai juttatáson belül: Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális ellátására 1.466 eFt-ot, ápolási díjra 2.660 eFt-ot, pénzbeli átmeneti segélyre 1.848 eFt-ot, pénzbeli temetési segélyre 400 eFt-ot, rendszeres gyermekvédelmi támogatásra 2.562 eFt-ot, rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra 252 eFt-ot, rászorultságtól függõ ellátásra (mozgáskorlátozott támogatás, étkezési díj átvállalás) 664 eFt-ot, közgyógyellátásra 291 eFt-ot, szociális étkeztetésre 554 eFt-ot fordítottunk.

 

Felújítás kiadásunk teljesítése 9.310 eFt amely 50,80 %-os teljesítést mutat.

 

Felújítási feladataink ÁFA tartalma 1.519 eFt volt.

 

Intézményi beruházási kiadásunkat 12.805 eFt-ra teljesítettük a beszámolás idõszakában (részletezve az 5. sz. mellékletben). A költségvetésben tervezett beruházási kiadásunk összege 15.477 eFt volt, ez módosításra került. A módosított elõirányzat 22.201 eFt.

 

Kölcsönök nyújtása: 600 eFt került átutalásra.

 
 
Szabaddá váló pénzeszközeinkbõl OTP OPTIMA nyíltvégû befektetési értékpapírt, illetve OTP Tõkegarantált Pénzpiaci Befektetési Jegyet vásároltunk az év folyamán összesen 48.000 eFt-értékben, amelybõl 18.950 eFt értékesítésre került, így december 31.-én 29.050 eFt összegû értékpapír állománnyal rendelkezünk.
 
 

Függõ, átfutó, kiegyenlítõ kiadásaink összege a bázis idõszakhoz képest csökkenést mutat -81 eFt, itt kerülnek elszámolásra a MÁTI felé a hóközi megbízási díjak, étkezési hozzájárulás, költségtérítés.

 

Céltartalékunk módosított elõirányzata az év végén 13.740 eFt,.

 
Abda, 2007.
                                                                                                                                        Szabó Zsolt
                                                                                                                                        polgármester
 
 

Mellékletek:

Bevételek alakulása 2006. évben

Sorszám Bevételi jogcím Eredeti elõirányzat Módosított elõirányzat Teljesítés 2006. év % Teljesítés 2005. év
1 2 3 9 10 11 10
1. I. Önkormányzat mûködési bevételei (2+3) 198 285 225 185 217 929 96,78 175 519
2. I/1. Intézményi mûködési bevételek 19 806 20 486 13 019 63,55 11 832
3. I/2. Önkormányzat sajátos mûk. bevételei (3.1+�+3.4) 178 479 204 699 204 910 100,10 163 687
3.1. Illetékek          
3.2. Helyi adók 79 530 102 281 102 563 100,28 69 750
3.3. Átengedett központi adók 98 949 100 522 98 292 97,78 92 331
3.4. Bírságok, egyéb bevételek   1 896 4 055 213,87 1 606
4. II. Felhalmozási és tõkejellegû bevételek (4.1+�4.3) 57 154 57 306 11 287 19,70 10 369
4.1. Tárgyi eszközök, imm. javak érték.felhalm.átvett peszk.   152 152 100,00  
4.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei 57 154 57 154 11 135 19,48 10 369
4.3. Pénzügyi befektetések bevételei          
5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+�+5.7) 104 853 110 140 110 140 100,00 131 564
5.1. Normatív hozzájárulások 97 715 98 456 98 456 100,00 108 749
5.2. Központosított elõirányzatok   987 987 100,00 13 111
5.3. Színházi támogatás          
5.4. Normatív kötött felhasználású támogatás 4 138 5 335 5 335 100,00 8 547
5.5. Kiegészítõ támogatás          
5.6. Mûködésképtelen önkormányzatok támogatása          
5.7. Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+�+5.7.4) 3 000 5 041 5 041 100,00 1 000
5.7.1. Cél- címzett támogatás          
5.7.2. Helyi önk.-ok fejlesztési támogatása 3 000 3 000 3 000 #HIV! 1 000
5.7.3. Vis maior tartalék   2 041 2 041 100,00  
5.7.4. Egyéb központi támogatás   321 321 100,00 157
6. (IV. Végelgesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4+6.5) 71 553 82 175 84 283 102,57 72 134
6.1. Támogatásértékû mûködési bevételek (6.1.1.+�+6.1.5.) 20 033 27 274 28 035 102,79 18 373
6.1.1. OEP-tõl átvett pénzeszköz 6 254 6 254 6 246 99,87 6 026
6.1.2. EU támogatás          
6.1.3. Támogatásértékû mûk. Bev. Többcélú kistérs. Társulástól   5 165 5 165 100,00  
6.1.4. Egyéb kvi szervtõl átvett támogatás 13 779 15 855 16 624 104,85 11 931
6.1.5. Elõzõ évi közp. Ktsgv-i visszatérülések         416
6.2. Támogatásértékû felhalmozási bevételek (6.2.1.+�+6.2.4.)   3 248 4 595 141,47  
6.2.1. OEP-tõl átvett pénzeszköz          
6.2.2. EU támogatás          
6.2.3. Támogatásértékû felhalm bev. Közp.ktségvet. Szervtõl   3 148 4 495 142,79  
6.2.4. Egyéb kvi szervtõl átvett támogatás   100 100 #HIV!  
6.3. Mûködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrõl         202
6.4. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülrõl         176
6.5. Felügyeleti szervtõl kapott támogatás 51 520 51 653 51 653 100,00 53 383
7. V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2) 1 104 1 104 1 325 120,02 1 301
7.1. Mûködési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.          
7.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés 1 104 1 104 1 325 120,02 1 301
8. VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2)         22 905
8.1. Hitelek, kölcsönök bevételei          
8.2. Értékpapírok bevételei         22 905
9. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8) 432 949 475 910 424 964 89,30 413 792
10. Elõzõ évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2) 5 628 5 628 5 628 100,00 8 528
10.1. Mûködési célú pénzmaradvány igénybevétele 5 628 5 628 5 628 100,00 8 528
10.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele          
11. Elõzõ évi vállalkozási eredmény igénybevétele          
12. Forráshiány          
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12) 438 577 481 538 430 592 89,42 422 320
  Függõ, átfutó, kiegy. Bevételek     -349   -522
      430 243   421 798


Abda község önkormányzatának kiadási elõirányzatainak alakulása 2006-ban:

Sorszám Kiadási jogcímek Eredeti elõirányzat Módosított elõirányzat Teljesítés 2006. év % Teljesítés 2005. év
1 2 3 9 10 11 12
1. I. Mûködési kiadások 374 038 388 408 355 121 91,43 351 831
1.1. Személyi juttatások 168 521 171 781 166 377 96,85 162 545
1.2. Munkaadókat terhelõ járulékok 50 917 52 816 51 226 96,99 51 057
1.3. Dologi kiadások 85 320 89 958 64 962 72,21 62 937
1.4. Egyéb folyó kiadások 2 168 4 143 3 786 91,38 2 240
1.5 Pénzmaradvány átadás          
1.6. Támogatásértékû mûködési kiadás 53 133 53 923 53 575 99,35 56 103
1.7. Mûködési célú pe. átadás ÁHT-n kív-re 5 038 4 469 4 468 99,98 4 999
1.8. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 8 941 11 278 10 697 94,85 11 950
1.9. Ellátottak pénzbeli juttatása   40 30 75,00  
2. II. Felhalmozási és tõke jellegû kiadások (2.1+�+2.6) 46 649 50 340 32 913 65,38 64 445
2.1. Felújítás 18 328 14 941 9 310 62,31 30 981
2.2. Intézményi beruházási kiadások 15 477 22 201 12 805 57,68 21 419
2.3. Támogatásértékû felhalmozási kiadás          
2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 9 844 10 198 10 198 100,00 11 295
2.5. Kölcsön nyújtása 3 000 3 000 600 20,00 750
3. III. Tartalékok (3.1+3.2+3.3) 17 890 13 740      
3.1. Általános tartalék 3 578 4 416      
3.2. Céltartalék 11 741 6 753      
3.3. Államháztartási tartalék 2 571 2 571      
4. IV. Hitelek kamatai          
5. V. Egyéb kiadások          
6. VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)   29 050 29 050 100,00  
6.1. Hitelek, kölcsönök kiadásai          
6.2. Értékpapírok kiadásai   29 050 29 050 100,00  
7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6) 438 577 481 538 417 084 86,61 416 276
  Függõ, átfutó, kiegy. Kiadás     -81   607
      417 003   416 883


Átadott pénzeszközök államháztartáson belülre/kívülre 2006-ban


Támogatott szervezet neve Támogatás jogcíme Teljesítés
     
Öttevény-Mecsér Körjegyzõség Tanulmányi ktgek átvállalása 600
Körjegyzõség Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása 51 653
Magyar Közigazgatási Kar Tájékoztató füzet megjelenése  
Területfejlesztési Tanács Tagdíj 94
Hulladékgazdálkodási Társulás Tagdíj 571
Rábcatorok Társulás Társulási Tagdíj 310
Kistérségi Társulás Ikrény Gyermekjóléti szolg. Tagdíj 56
Gyõri Többcélú Kistérségi Társ. 2006. évi tagdíj 31
Öttevény-Mecsér Körjegyzõség Rendõrség támogatása 60
Tûzoltó Egyesület Mûködési támogatás 229
ABDA SC Sportkör támgatása 3 000
ABDA SC Lovassport 130
Alapítványok Mûködési támogatás 61
Polgárõr Egyesület Mûködési támogatás 548
Mozgáskorlátozott Egyesület Mûködési támogatás 70
Megyei Vöröskereszt Mûködési támogatás 50
Mikulásbirodalom Mûködési támogatás 60
Galambász Egyesület Mûködési támogatás 80
Vakok és Gyengén látók Mûködési támogatás 40
Idõsek Klubja Mûködési támogatás 200
BURSA   200
Mûködési célú pénzeszköz átadás Összesen: 58 043
Gyõri Kommunális Szolg. Rekultiváció 689
Közmûfejlesztési hj.   67
Pannon Víz Rt Fejlesztési támogatás 9 442
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Összesen: 10 198
Pénzeszköz átadás Mindössz. 68 241


Abda község vagyoni helyzetének alakulása 2006

M e g n e v e z é s Elõzõ évi Tárgyévi Változás
+,-
I. Immateriális javak 800 981 181
II. Tárgyi eszközök 427 742 445 956 18 214
III. Befektetett pénzügyi eszközök 14 072 13 260 -812
IV. Üzemeltetésre átadott eszközök 188 320 181 340 -6 980
A. Befektetett eszközök 630 934 641 537 10 603
I. Készletek 376 266 -110
II. Követelések 20 329 6 888 -13 441
III. Értékpapírok 0 29 050 29 050
IV. Pénzeszközök 8 259 15 788 7 529
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 9 043 8 962 -81
B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN 38 007 60 954 22 947
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN(A+B) 668 941 702 491 33 550
      0
1. Induló tõke 28 050 28 050 0
2. Tõkeváltozások 614 459 632 800 18 341
3. Értékelési tartalék     0
D. SAJÁT TÕKE ÖSSZESEN 642 509 660 850 18 341
I. Költségvetési tartalék 5 628 13 508 7 880
II. Eredménytartalék     0
E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN 5 628 13 508 7 880
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek     0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 9 130 16 891 7 761
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 11 674 11 242 -432
F.KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZ.: 20 804 28 133 7 329
FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F) 668 941 702 491 33 550

Levegőminőség

Hírlevél


GPS koordinátáink : 47.69650, 17.54417
EOV koordinátáink :    537170, 262496
google maps

microwave

Pityer vendégház Abda

banner00

Weboldalunk süti (cookie) fájlokat használ. Ezeket a fájlokat az Ön gépén tárolja a rendszer. A cookie-k személyek azonosítására, látogatási szokásaik követésére nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába.