2008. I-III. negyedév

Tájékoztató a képviselõ-testület és szervei 2008. évi költségvetésének

I.-III. negyedéves végrehajtásáról

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 79. §. /1/ bek. alapján a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának három negyedéves helyzetérõl a költségvetési koncepciójához kapcsolódóan tájékoztatja a képviselõ-testületet. A tájékoztató tartalmazza a helyi önkormányzat  költségvetési elõirányzatainak idõarányos alakulását, a tartalék felhasználását, a hiány (többlet) összegének alakulását, valamint a helyi  önkormányzat költségvetésének alakulását.

A fenti törvényi elõírásoknak eleget téve az alábbiakban tájékoztatom a képviselõ-testületet a 2008. évi költségvetés teljesítésérõl.

B E V É T E L E K

Bevételünk fõösszege a 2008. évi módosított 567.419 eFt-tal szemben 529.804 eFt, amely 93,4 %-os teljesítést jelent a III. negyedév végéig.

Intézményi mûködési bevételünk teljesítése 23.513 eFt a tervezett  17.227 eFt-tal szemben.

E bevételi források keretében terveztük és  teljesítettük az egyéb saját bevételt,  melynek következtében áru és készlet értékesítésbõl 21 eFt  szolgáltatások ellenértékébõl 60 eFt,, egyéb sajátos bevételbõl 2.769 eFt, továbbszámlázott szolgáltatásokból 3.212 eFt, bérleti és lízingdíj bevételbõl 3.905 eFt, intézményi ellátási díjakból 3.777 eFt a háromnegyedévi teljesítésünk.

Hatósági jogkörhöz köthetõ mûködési bevételbõl 29 eFt származott, amely  kifüggesztésre, telephely engedélyre illetve adatszolgáltatásra befizetett összegbõl adódik.

Általános forgalmi adó bevételeink teljesítése  3.451 eFt, mely összeg áfa visszatérülés kiszámlázott termékek és szolgáltatások és a telek bevételek áfája.

Kamatbevételünk 6.289 eFt értékpapír visszaváltásból és az OTP folyószámla kamatbevételbõl származik.

Önkormányzatunk sajátos mûködési bevétele  158.770 eFt, a módosított 163.933 eFt-tal szemben.

A háromnegyedév folyamán helyi adó bevételünk 98.296 eFt: - iparûzési adóból 93.820 eFt,

idegenforgalmi adóból 179 eFt, míg a magánszemélyek kommunális adója számlájára 4.297 eFt átutalása történt meg.

Átengedett  központi adóink az elõre meghatározott összegben idõarányosan érkeztek az  állami hozzájárulás számlánkra 57.204 eFt mértékben. Szja bevételünk 33.784 eFt, gépjármûadó bevételünk 22.833 eFt, termõföld bérbeadásból származó jövedelemadó bevételünk 224 eFt, építésügyi bírság 363 eFt, teljesítést mutat a háromnegyedév végén.

Bírságok, egyéb bevételek 3.270 eFt. Ebbõl pótlék, bírság számlára 801 eFt, egyéb sajátos bevétel 433 eFt, talajterhelési díj bevétel 2.036 eFt folyt be.

Támogatások és átvett pénzeszközökbõl származó bevételünk 146.020 eFt.

A központi költségvetéstõl kapott költségvetési támogatás összegébõl a lakosságszámhoz és feladatmutatóhoz kötött normatív állami hozzájárulás teljesítése 104.304 eFt, normatív kötött felhasználású támogatások 8.250 eFt: - kiegészítõ támogatás egyes közoktatási feladatokhoz (pedagógus továbbképzés) 288 eFt, - kiegészítõ támogatás egyes szociális feladatokhoz (rendszeres szociális, rendszeres gyermekvédelmi, ápolási díj, közcélú foglalkoztatottak támogatása, lakásfenntartási támogatás) 7.962 eFt, központosított elõirányzat (prémium évek pályázat, bérpolitikai intézkedés, kistelepülési iskolák támogatása, helytörténeti tábla - pályázat) 25.375 eFt, egyéb központi támogatás (keresetkiegészítés, 13. havi illetmény finanszírozás) 8.091 eFt.

Felhalmozási és tõke jellegû bevételünk 17.948 eFt összegben teljesült a tervezett 25.045 eFt-tal szemben. Önkormányzati lakótelek értékesítésébõl származó bevétel (elõleg) 550 eFt. Felhalmozásra átvett pénzeszköz 8.589 eFt, mely összeg közmûfejlesztési, csatorna hátralék, közérdekû célra történõ befizetésekbõl adódik. Koncesszióból származó bevételünk 6.409 eFt. Földterület értékesítés (0208/22 hrsz gyep értékesítés 2.400 eFt)

Átvett pénzeszközök összege 73.999 eFt, mely bevételi forrásból 26.329 eFt támogatás értékû mûködési bevétel. Ez a bevételi összeg tartalmaz 4.863 eFt Egészségbiztosítótól átvett mûködési bevételt, 543 eFt közhasznú foglalkoztatottak támogatását, 14.439 eFt Börcstõl mûködésre átvett pénzeszközt, kiegészítõ gyermekvédelmi támogatásra 262 eFt-ot 5.297 eFt többcélú kistérségi társulástól közoktatásra átvett, választásra, illetve mozgáskorlátozott támogatásra átvett 925 eFt-ot. Támogatás értékû felhalmozási bevétel 1.730 eFt volt melyet   helytörténeti információs táblára 498 eFt-ot, LEADER pályázatra 361 eFt-ot, parkfenntartó gépekre 591 eFt-ot, Lap-top (Kultúr) 280 eFt-ot kapott önkormányzatunk. Körjegyzõség  felügyeleti szervtõl kapott támogatása  42.434 eFt. Elõzõ évi visszatérülések ( 3.506 eFt.

Kölcsönök visszatérülésének bevétele 1.207 eFt, amely az elsõ lakáshoz jutóknak nyújtott támogatási kölcsön visszatérülésébõl származik.

Belföldi értékpapír bevételünk 89.625 eFt, mely összeg értékpapírok  eladásából származik.

Elõzõ évi pénzmaradvány igénybevétele 18.722 eFt.

Kiegyenlítõ, függõ, átfutó bevételünk - 5.114 eFt.

KIADÁSOK

Kiadásunk módosított elõirányzata  567.419 eFt, ezzel szemben a teljesítés 410.803 eFt, mely 72,4 %-os teljesítést jelent.

Személyi juttatásokra138.686 eFt-ot költöttünk. Itt került teljesítésre a teljes és részmunkaidõben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása (alapilletmény, pótlék) melyre 108.964 eFt-ot,  munkavégzéshez kapcsolódó juttatásokra (jutalom, túlóra, készenléti ügyeleti - helyettesítési díj,  minõségi bérpótlék, táppénz) 3.447 eFt-ot, teljes munkaidõben foglalkoztatottak sajátos juttatására (biztosítási díjak, pedagógus továbbképzés, , szakvizsga továbbtanulás, jubileumi jutalom) 9.959 eFt-ot költöttünk, szociális juttatásra 166 eFt-ot, 11.472 eFt-ot teljes és részmunkaidõben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítésére (ruházati költség, üdülési hozzájárulás, közlekedési költségtérítés, étkezési hozzájárulás, pedagógus szakkönyv vásárlás), fizettünk ki a hivatal és az intézményeink dolgozóinak a háromnegyedév folyamán.

Külsõ személyi juttatásaink összege 4.678 eFt, melybõl a képviselõk, alpolgármester tiszteletdíját, helyettesítés, felmentett munkavállalók bérét  oldottuk meg.

Munkaadókat terhelõ járulékok teljesítése 41.722 eFt.  Az illetmények után járó tb. járulékra 36.197 eFt-ot, munkaadói járulékra 3.561 eFt-ot, egészségügyi hozzájárulásra 1.231 eFt-ot, míg táppénz hozzájárulásra 733 eFt-ot fizettünk ki  dolgozóink 15 napon túli betegsége, valamint az ápolási díjban részesülõk után.

Dologi kiadásaink teljesítése63.434 eFt. A feladaton belül kerültek teljesítésre a fenntartással, mûködéssel kapcsolatos költségek.  Készletbeszerzésre (élelmiszer, irodaszer, könyv, folyóirat, hajtó és kenõanyagok, szakmai anyagok, munkaruha)  a háromnegyedév folyamán 7.659 eFt-ot, kommunikációs szolgáltatásokra (telefondíj, internet- tv elõfizetési díj, mûsorszolg)  1.977 eFt-ot, szolgáltatási kiadásokra (bérleti díj, szállítás, gázenergia, villamosenergia, víz- és csatornadíjak, karbantartási költségek, tisztítószer,  postaköltség, szemétszállítás, stb.) 41.451 eFt-ot, általános forgalmi adóra 9.937 eFt-ot, kiküldetésekre, reprezentációra, kamatkiadások befizetésére, reklámköltségekre 795 Ft-ot, egyéb dologi kiadásokra 788 eFt-ot, vásárolt közszolgáltatásra (logopédus, fogászati ügyelet,) 827 eFt-ot, költöttünk

Egyéb folyó kiadásunk 985 eFt összegben teljesült. Adók, díjak, befizetések kiadásokra  (pályázati díjak, biztosítási díjak, tagdíjak, reprezentáció után fizetendõ szja, rehabilitációs hozzájárulás, regisztrációs díj)

Társadalom és szociálpolitikai juttatásokra 9.758 eFt-ot fizettünk ki. Ezen belül rászorultságtól függõ pénzbeni juttatásokra (rendszeres szociális segély, lakásfenntartási támogatás, ápolási díj, átmeneti segély, temetési segély, gyermekvédelmi támogatás, egyéb rendeletben megállapított támogatás) 8.827 eFt, természetben nyújtott szociális ellátásra (szociális étkezés, közgyógy ellátás, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás) 931 eFt került kifizetésre

Ellátottak pénzbeli juttatása: (Arany János Tehetséggondozó Program)  30 eFt.

Pénzeszköz átadás, támogatásra 58.393 eFt-ot használtunk fel. Ebbõl mûködési célú pénzeszköz átadás 9.147 eFt. A felhalmozási célú pénzeszköz átadás 6.812 eFt. Költségvetési szerv támogatása 42. 434 eFt. (6. sz. melléklet)

Felújítás kiadásunk teljesített összege 2.144 eFt volt.

Intézményi beruházási kiadásunkat 7.853 eFt-ra teljesítettük a beszámolás idõszakában. A költségvetésben tervezett beruházási kiadásunk összege 59.564 eFt volt, ez módosításra került. A módosított elõirányzat 67.338 eFt.

A felhalmozási kiadások részletezését az 5. sz. melléklet tartalmazza.

Kölcsönök nyújtása: 2.000 eFt került átutalásra.

Szabaddá váló pénzeszközeinkbõl értékpapírt vásároltunk 85.798 eFt összegben.

Függõ, átfutó, kiegyenlítõ kiadásaink összege - 4.679 eFt, itt kerülnek elszámolásra a MÁK felé a hóközi megbízási díjak, étkezési hozzájárulás, költségtérítés, ápolási díj.

Tartalékunk módosított elõirányzata a háromnegyedév végén 33.673 eFt,.

Abda, 2008.                                                                                                 

                                                                                                          Szabó Zsolt

                                                                                                          polgármester

Bevételek  megnevezése Eredeti elõirányzat Átcsopor-     tosítás I. Módosítás II. Módosítás Módosított elõirányzat Teljesítés %
2 3 4 5 6 7 8 9
Mûködési bevételek 192 240   -32 -10 054 182 154 182 283  
Intézményi mûködési bevételek 17 227 0 994   18 221 23 513 129,0
Igazgatási  szolgáltatási díj           29  
Áru és készlet értékesítés           21  
Szolgáltatások ellenértéke 85   0   85 60 70,6
Egyéb sajátos bevétel 103   0   103 2 769 2 688,3
Továbbszlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 2 045   739   2 784 3 212 115,4
Bérleti és lízingdíj bevétel 4 420   0   4 420 3 905 88,3
Intézményi ellátási díjak 6 235   0   6 235 3 777 60,6
Alkalmazottak térítése     0        
Áfa visszatérülés     0     263  
Kiszáml. ter., szolg. ÁFA-ja 394   0   394 1 498 380,2
Értékesített tárgyieszk. ÁFA-ja 3 300   0   3 300 1 690 51,2
Kamatbevétel 645   255   900 6 289 698,8
Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 175 013   -1 026 -10 054 163 933 158 770 96,9
Helyi adók 90 950       90 950 98 296 108,1
Magánszemélyek kommunális adója 4 300       4 300 4 297 99,9
Idegenforgalmi adó tartózkodás után 150       150 179 119,3
Iparûzési adó állandó .jelleggel  végzett tevékenység után 86 500       86 500 93 820 108,5
Iparûzési adó  ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után              
Átengedett központi adók 82 013   -1 026 -10 054 70 933 57 204 80,6
Szja helyben maradó része 41 465       41 465 31 887 76,9
Jövedelemkülönbség mérséklése 13 548   -1 026 -10 054 2 468 1 897 76,9
Szja normativ módon elosztott része              
Gépjármûadó 27 000       27 000 22 833 84,6
Termõföld bérbeadásából származó jöv.adó           224  
Építésügyi bírság           363  
Átengedett egyéb központi adók              
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek           1 234  
Talajterhelési díj 2 050       2 050 2 036 99,3
Támogatások 148 485   10 295 18 971 177 751 146 020 82,1
Önkormányzatok költségvetési támogatása 148 485   10 295 18 971 177 751 146 020 82,1
Normatív hozzájárulások 137 392   -998 -1 053 135 341 104 304 77,1
Lakosságszámhoz kötött 9 791       9 791 7 529 76,9
Feladatmutatóhoz kötött 127 601   -998 -1 053 125 550 96 775 77,1
Központosított elõirányzatok 9 276   164 17 870 27 310 25 375 92,9
Normatív kötött felhasználású támogatások 1 817   4 366 2 154 8 337 8 250 99,0
Mûködésképtelenné vált helyi önk.              
Fejlesztési célú támogatások              
Címzett támogatás              
Céltámogatás              
Helyi önkormányzatok fejl. és vis maior feladatainak támogatása              
Céljellegû decentralizált támogatás              
Egyéb központi támogatás     6 763   6 763 8 091 119,6
Felhalmozási és tõke jellegû bevételek 25 045   6 580 2 009 33 634 17 948 53,4
Felhalmozásra átvett pe.     6 580 2 009 8 589 8 589 100,0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése           2 400  
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei 25 045       25 045 6 959 27,8
Önkormányzati lakótelek ért. 16 500       16 500 550  
Egyéb vagyoni értékû jog értékesítésébõl származó bevétel              
Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel              
Koncesszióból szárm. Bevétel 8 545       8 545 6 409 75,0
Pénzügyi befektetések bevételei              
Véglegesen átvett pénzeszközök 85 263   4 788 3 110 93 161 73 999 79,4
Felügyeleti szervtõl kapott támogatás 57 712       57 712 42 434 73,5
Támogatás értékû mûködési bevételek 26 561   4 788 2 239 33 588 26 329 78,4
Támogatásértékû mûk. bevétel Tb alapból 6 307       6 307 4 863 77,1
Támogatásértékû mûk. bevétel kp-i ktgvet. sz.     925   925 925 100,0
Támogatásértékû mûk. bev. fejezeti kez.ei-tól     37 225 262 262 100,0
Támogatásértékû mûk. bevétel elkül. p. alapt.     305 238 543 543 100,0
Tám.ért.mûk. bevétel többc. kistérs. társ.-tól     3 521 1 776 5 297 5 297 100,0
Helyi önk.-tól és ktgvetési sz.-tõl 20 254       20 254 14 439 71,3
Támogatás értékû felhalmozási bevétel 990     871 1 861 1 730 93,0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülrõl 990     871 1 861 1 730 93,0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrõl              
Elõzõ évi visszatérülések           3 506  
Támogatási kölcsönök visszatérülése 1 275       1 275 1 207 94,7
Belföldi hitelek felvétele              
Mûködési célú hitel felvétele              
Felhalmozási célú hitel felvétele              
Pénzforgalom nélküli bevételek 18 722       18 722 18 722 100,0
Elõzõ évi pénzmaradv. igénybevét. 18 722       18 722 18 722 100,0
Belföldi értékpapírok bevétele 60 722       60 722 89 625 147,6
Értékpapír értékesítés 60 722       60 722 89 625 147,6
Bevételek fõösszege 531 752   21 631 14 036 567 419 529 804 93,4
     
Függõ, átfutó, kiegy. Bevétel           -5 114  
Kiadások megnevezése Eredeti elõirányzat Átcso- portosítás I.  Módosítás II. Módosítás Módosított elõirányzat Teljesítés %
2 3 4 5 6 7 8 9
Személyi juttatások 188 502   1 608 -680 189 430 138 686 73,21
Munkaadókat terhelõ járulékok 54 291   693 74 55 058 41 722 75,78
Dologi és egyéb folyó kiadások 83 060 4 000 2 722 1 776 91 558 64 419 70,36
Társadalom és szociálpolitikai juttatások 13 748   781 268 14 797 9 758 65,95
Ellátottak pb. juttatása 200       200 30 15,00
Támogatások, pénzeszköz átadások 77 220   31 1 614 78 865 58 393 74,04
Felü. alá tartozó ktgvetési szerv támogatása 57 712       57 712 42 434 73,53
Mûködési célra 10 211   31 1 614 11 856 9 147 77,15
Felhalmozási célra 9 297       9 297 6 812 73,27
Felhalmozási kiadások   61 264 20 300 707 18 567 100 838 9 997 9,91
Felújítások áfával 1 700 14 000 0 17 800 33 500 2 144 6,40
Beruházások áfával 59 564 6 300 707 767 67 338 7 853 11,66
Pénzügyi befektetések kiadásai              
Kölcsönök nyújtása  és törlesztése 3 000       3 000 2 000 66,67
Hitelek törlesztése              
Mûködési célú              
Fejlesztési célú              
Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása           85 798  
Céltartalék 50 467 -24 300 15 089 -7 583 33 673    
Mûködésre 20 809 -4 000 11 050 -9 766 18 093    
Fejlesztésre 26 500 -20 300 4 039 2 183 12 422    
Általános 3 158       3 158    
Kiadások fõösszege 531 752 0 21 631 14 036 567 419 410 803 72,40
Függõ, átfutó, kiegy. kiad.           -4 679  

Levegőminőség

Hírlevél


GPS koordinátáink : 47.69650, 17.54417
EOV koordinátáink :    537170, 262496
google maps

microwave

Pityer vendégház Abda

banner00

Weboldalunk süti (cookie) fájlokat használ. Ezeket a fájlokat az Ön gépén tárolja a rendszer. A cookie-k személyek azonosítására, látogatási szokásaik követésére nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába.