2006 I-III. n.év

Tájékoztató a képviselõ-testület és szervei 2006. évi költségvetésének
I.-III. negyedéves végrehajtásáról

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 79. §. /1/ bek. alapján a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának három negyedéves helyzetérõl a költségvetési koncepciójához kapcsolódóan tájékoztatja a képviselõ-testületet. A tájékoztató tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési elõirányzatainak idõarányos alakulását, a tartalék felhasználását, a hiány (többlet) összegének alakulását, valamint a helyi önkormányzat költségvetésének alakulását.
A fenti törvényi elõírásoknak eleget téve az alábbiakban tájékoztatom a képviselõ-testületet a 2006. évi költségvetés teljesítésérõl.

B E V É T E L E K


Bevételünk fõösszege a 2006. évi módosított 440.897 eFt-tal szemben 326.268 eFt, ami 73,99 %-os teljesítést jelent a III. negyedév végéig.
Intézményi mûködési bevételünk teljesítése 8.157 eFt a tervezett 19.806 eFt-tal szemben.
E bevételi források keretében terveztük és teljesítettük az egyéb saját bevételt, melynek következtében szolgáltatások ellenértékébõl 7.271 eFt,, egyéb sajátos bevételbõl 467 eFt, továbbszámlázott szolgáltatásokból 868 eFt, bérleti és lízingdíj bevételbõl 2.001 eFt, intézményi ellátási díjakból 2.159 eFt, alkalmazottak térítésébõl 41 eFt, kártérítési bevétel 145 eFt a háromnegyedévi teljesítésünk.
Hatósági jogkörhöz köthetõ mûködési bevételbõl 27 eFt származott, amely 25 eFt telephely engedély, illetve 2 eFt kifüggesztésre befizetett összegbõl adódik.
Általános forgalmi adó bevételeink teljesítése 747 eFt, mely összeg kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája.
Kamatbevételünk 112 eFt értékpapír visszaváltásból és az OTP folyószámla kamatbevételbõl számazik.

Önkormányzatunk sajátos mûködési bevétele 151.321 eFt, a módosított 175.159 eFt-tal szemben.
A háromnegyedév folyamán helyi adó bevételünk 71.541 eFt: - iparûzési adóból 67.421 eFt,
idegenforgalmi adóból 245 eFt, míg a magánszemélyek kommunális adója számlájára 3.875 eFt átutalása történt meg.
Átengedett központi adóink az elõre meghatározott összegben idõarányosan érkeztek az állami hozzájárulás számlánkra 58.585 eFt mértékben. Gépjármûadó bevételünk 17.748 eFt, termõföld bérbeadásból származó jövedelemadó bevételünk 225 eFt teljesítést mutat a háromnegyedév végén.
Bírságok, egyéb bevételek 3.222 eFt. Ebbõl pótlék, bírság számlára 2.705 eFt, talajterhelési díj bevétel 482 eFt, szabálysértési bírságból 35 eFt folyt be.
Támogatások és átvett pénzeszközökbõl származó bevételünk 82.429 eFt.
A központi költségvetéstõl kapott költségvetési támogatás összege 82.429 eFt, mely összegbõl a lakosságszámhoz és feladatmutatóhoz kötött normatív állami hozzájárulás teljesítése 76.766 eFt, normatív kötött felhasználású támogatások 4.620 eFt: - kiegészítõ támogatás egyes közoktatási feladatokhoz (pedagógus továbbképzés) 274 eFt, - kiegészítõ támogatás egyes szociális feladatokhoz (rendszeres szociális, rendszeres gyermekvédelmi, ápolási díj, közcélú foglalkoztatottak támogatása) 4.346 eFt, központosított elõirányzat (lakossági közmûfejlesztési hozzájárulás) 35 eFt, fejlesztési célú támogatás (kommunális géppark) 687 eFt, egyéb központi támogatás (szociális nyári gyermek étkezés) 321 eFt.
Felhalmozási és tõke jellegû bevételünk 7.290 eFt összegben teljesült a tervezett 57.154 eFt-tal szemben. Ebben nagy szerepet játszott, hogy az önkormányzati lakótelek értékesítésébõl a bevétel nem teljesült.. Felhalmozásra átvett pénzeszköz 112 eFt, mely összeg a közmûfejlesztési befizetések befizetésébõl történt. Koncesszióból származó bevételünk 7.178 eFt.
Átvett pénzeszközök összege 55.592 eFt, mely bevételi forrásból 19.310 eFt támogatás értékû mûködési bevétel. Ez a bevételi összeg tartalmaz 312 eFt mozgáskorlátozott támogatást, földgázáremelés ellentételezésére kapott 107 eFt-ot, 4.683 eFt Egészségbiztosítótól átvett mûködési bevételt, 517 eFt közhasznú foglalkoztatottak támogatását, 10.295 eFt Börcstõl mûködésre átvett pénzeszközt, 2.144 eFt támogatás értékû mûködési bevétel többcélú kistérségi társulástól (közoktatási többletnormatíva), Körjegyzõség által – önkormányzati választásra átvett 1.252 eFt-ot. Támogatás értékû felhalmozási bevétel 100 eFt volt melyet az 1956-os emlékmû elkészítésre beadott pályázaton nyertünk.
Kölcsönök visszatérülésének bevétele 854 eFt, amely az elsõ lakáshoz jutóknak nyújtott támogatási kölcsön visszatérülésébõl származik.
Belföldi értékpapír bevételünk 14.997 eFt, mely összeg az OTP OPTIMA nyíltvégû értékpapírok eladásából származik.
Elõzõ évi pénzmaradvány igénybevétele 5.628 eFt.
Kiegyenlítõ, függõ, átfutó bevételünk – 10.294 eFt.

Sor-szám Bevételi jogcím Eredeti
elõirányzat
Módosítás I Módosított
elõirányzat
Módosítás II Módosított
elõirányzat
Teljesítés %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. I. Önkormányzat mûködési bevételei (2+3) 198 285 639 198 924 -3 518 195 406 159 478 81,61
2. I/1. Intézményi mûködési bevételek 19 806 91 19 897 350 20 247 8 157 40,29
3. I/2. Önkormányzat sajátos mûk. bevételei (3.1+…+3.4) 178 479 548 179 027 -3 868 175 159 151 321 86,39
3.1. Illetékek              
3.2. Helyi adók 79 530   79 530   79 530 71 541 89,95
3.3. Átengedett központi adók 98 949 548 99 497 -3 868 95 629 76 558 80,06
3.4. Bírságok, egyéb bevételek           3 222  
4. II. Felhalmozási és tõkejellegû bevételek (4.1+…4.3) 57 154   57 154 112 57 266 7 290 12,73
4.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 57 154   57 154 112 57 266 7 290 12,73
4.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei              
4.3. Pénzügyi befektetések bevételei              
5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.7) 104 853 816 105 669 335 106 004 82 429 77,76
5.1. Normatív hozzájárulások 97 715 795 98 510   98 510 76 766 77,93
5.2. Központosított elõirányzatok   21 21 14 35 35 100
5.3. Színházi támogatás              
5.4. Normatív kötött felhasználású támogatás 4 138   4 138   4 138 4 620 111,65
5.5. Kiegészítõ támogatás              
5.6. Mûködésképtelen önkormányzatok támogatása              
5.7. Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+…+5.7.4) 3 000   3 000 321 3 321 1 008 30,35
5.7.1. Cél- címzett támogatás              
5.7.2. Helyi önk.-ok fejlesztési támogatása 3 000   3 000   3 000 687 22,90
5.7.3. Céljellegû decentralizált támogatás              
                 
5.7.4. Egyéb központi támogatás       321 321 321 100,00
6. (IV. Végelgesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4+6.5) 71 553 905 72 458 3 031 75 489 55 592 76,72
6.1. Támogatásértékû mûködési bevételek (6.1.1.+…+6.1.4.) 20 033 905 20 938 2 931 23 869 19 310 92,22
6.1.1. OEP-tõl átvett pénzeszköz 6 254   6 254   6 254 4 683 74,88
6.1.2. EU támogatás              
6.1.3. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz              
6.1.4. Egyéb kvi szervtõl átvett támogatás 13 779 905 14 684 2 931 17 615 14 627 83,04
6.2. Támogatásértékû felhalmozási bevételek (6.2.1.+…+6.2.4.)       100 100 100  
6.2.1. OEP-tõl átvett pénzeszköz              
6.2.2. EU támogatás              
6.2.3. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz              
6.2.4. Egyéb kvi szervtõl átvett támogatás       100 100 100 100
6.3. Mûködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrõl              
6.4. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülrõl              
6.5. Felügyeleti szervtõl kapott támogatás 51 520   51 520   51 520 36 182 70,23
7. V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2) 1 104   1 104   1 104 854 77,36
7.1. Mûködési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.              
7.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés 1 104   1 104   1 104 854 77,36
8. VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2)           14 997  
8.1. Hitelek, kölcsönök bevételei              
8.2. Értékpapírok bevételei           14 997  
9. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8) 432 949 2 360 435 309 -40 435 269 320 640 73,66
10. Elõzõ évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2) 5 628   5 628   5 628 5 628 100,00
10.1. Mûködési célú pénzmaradvány igénybevétele 5 628   5 628   5 628 5 628 100,00
10.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele              
11. Elõzõ évi vállalkozási eredmény igénybevétele              
12. Forráshiány               
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12) 438 577 2 360 440 937 -40 440 897 326 268 73,99
  Függõ, átfutó, kiegy. Bevételek           -10 294  
            315 974  


KIADÁSOK

Kiadásunk módosított elõirányzata 440.897 eFt, ezzel szemben a teljesítés 312.899 eFt, mely 70,97 %-os teljesítést jelent.

Személyi juttatásokra 123.516 eFt-ot költöttünk. Itt került teljesítésre a teljes és részmunkaidõben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása (alapilletmény, pótlék) melyre 97.349 eFt-ot, munkavégzéshez kapcsolódó juttatásokra (jutalom, túlóra, készenléti ügyeleti – helyettesítési díj, minõségi bérpótlék, táppénz) 3.922 eFt-ot, teljes munkaidõben foglalkoztatottak sajátos juttatására (biztosítási díjak, pedagógus továbbképzés, , szakvizsga továbbtanulás, jubileumi jutalom) 8.610 eFt-ot költöttünk.
8.606 eFt-ot teljes és részmunkaidõben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítésére (ruházati költség, közlekedési költségtérítés, étkezési hozzájárulás, pedagógus szakkönyv vásárlás), fizettünk ki a hivatal és az intézményeink dolgozóinak a háromnegyedév folyamán.
Külsõ személyi juttatásaink összege 5.029 eFt, melybõl a képviselõk, alpolgármester tiszteletdíját, az önkormányzati választási feladatokkal megbízottak tisztelet- illetve megbízási díját, Abdai Hírlapok szerkesztéséért fizetett díjat, Mûvelõdési Ház vezetõi, könyvtárosi feladatokkal kapcsolatos kifizetéseket oldottuk meg.
Munkaadókat terhelõ járulékok teljesítése 38.250 eFt. Az illetmények után járó 29 %-os tb. járulékra 32.257 eFt-ot, munkaadói járulékra 4.488 eFt-ot, egészségügyi hozzájárulásra 1.234 eFt-ot, míg táppénz hozzájárulásra 271 eFt-ot fizettünk ki dolgozóink 15 napon túli betegsége, valamint az ápolási díjban részesülõk után.
Dologi kiadásaink teljesítése 47.374 eFt. A feladaton belül kerültek teljesítésre a fenntartással, mûködéssel kapcsolatos költségek. Készletbeszerzésre (élelmiszer, irodaszer, könyv, folyóirat, hajtó és kenõanyagok, szakmai anyagok, munkaruha) a háromnegyedév folyamán 11.884 eFt-ot, kommunikációs szolgáltatásokra (telefondíj, internet- tv elõfizetési díj, mûsorszolg) 1.763 eFt-ot, szolgáltatási kiadásokra (bérleti díj, szállítás, gázenergia, villamosenergia, víz- és csatornadíjak, karbantartási költségek, tisztítószer, postaköltség, szemétszállítás, stb.) 25.264 eFt-ot, általános forgalmi adóra 6.597 eFt-ot, kiküldetésekre, reprezentációra, kamatkiadások befizetésére, reklámköltségekre 674 Ft-ot, egyéb dologi kiadásokra 149 eFt-ot, vásárolt közszolgáltatásra (logopédus, fogászati ügyelet,) 1.043 eFt-ot, költöttünk
Egyéb folyó kiadásunk 3.306 eFt összegben teljesült. Adók, díjak, befizetések kiadásokra (pályázati díjak, biztosítási díjak, reprezentáció-, ruházati költségtérítés után fizetendõ szja) 1.227 eFt-ot fizettünk ki, kamatkiadásunk 85 eFt volt a Folyószámla hitel után, rehabilitációs hozzájárulásra 309 eFt-ot fizettünk be. További 1.685 eFt-ot pedig a központi költségvetésnek utaltunk vissza a többlet állami támogatás igénybe vétele miatt.
Pénzeszköz átadás, támogatásra 55.924 eFt-ot használtunk fel. Ebbõl Körjegyzõség támogatása 36.182 eFt, támogatás értékû mûködési kiadások 1.331 eFt (Pénzeszköz átadás Öttevénynek, tagdíj Kistérségi társulásnak, Rábcatorok tagdíj, Körzeti rendõrök támogatása, BURSA) 3.429 eFt a mûködési célú pénzeszköz átadás (Sportkör, Polgárõr Egyesület, ÖTE, Alapítványok támogatása), 7.589 eFt a felhalmozási célú pénzeszköz átadás (rekultiváció, Pannon Víz-nek fejlesztésre átadott pénzeszköz), társadalom és szociálpolitikai juttatásra 7.393 eFt volt a teljesítés.. Társadalom és szociálpolitikai juttatáson belül: Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális ellátására 1.018 eFt-ot, ápolási díjra 1.452 eFt-ot, pénzbeli átmeneti segélyre 1.429 eFt-ot, pénzbeli temetési segélyre 340 eFt-ot, rendszeres gyermekvédelmi támogatásra 1.938 eFt-ot, rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra 3 eFt-ot, rászorultságtól függõ ellátásra (mozgáskorlátozott támogatás, étkezési díj átvállalás) 664 eFt-ot, közgyógyellátásra 168 eFt-ot, szociális étkeztetésre 381 eFt-ot fordítottunk.
Felújítás kiadásunk teljesítése 9.296 eFt amely 46,58 %-os teljesítést mutat.
Felújítási feladataink ÁFA tartalma háromnegyedév folyamán 1.519 eFt volt.
Intézményi beruházási kiadásunkat 7.033 eFt-ra teljesítettük a beszámolás idõszakában. A költségvetésben tervezett beruházási kiadásunk összege 15.477 eFt volt, ez módosításra került. A módosított elõirányzat 17.186 eFt.
Kölcsönök nyújtása: 200 eFt került átutalásra.
Szabaddá váló pénzeszközeinkbõl OTP OPTIMA nyíltvégû befektetési értékpapírt vásároltunk 28.000 eFt-ért.
Függõ, átfutó, kiegyenlítõ kiadásaink összege 2.527 eFt, itt kerülnek elszámolásra a MÁTI felé a hóközi megbízási díjak, étkezési hozzájárulás, költségtérítés.
Céltartalékunk módosított elõirányzata a háromnegyedév végén 10.471 eFt.

 

Sor-szám Kiadási jogcímek Eredeti elõirányzat Módosítás I Módosított elõirányzat Módosítás II Módosatott elõirányzat Teljesítés %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. I. Mûködési kiadások 374 038 2 876 376 914 3 458 380 372 260 781 68,56
1.1. Személyi juttatások 168 521 124 168 645 283 168 928 123 516 73,12
1.2. Munkaadókat terhelõ járulékok 50 917 315 51 232 103 51 335 38 250 74,51
1.3. Dologi kiadások 85 320 -150 85 170 2 659 87 829 47 374 53,94
1.4. Egyéb folyó kiadások 2 168 1 740 3 908 21 3 929 3 306 84,14
1.5 Pénzmaradvány átadás              
1.6. Támogatásértékû mûködési kiadás 53 133   53 133 31 53 16 37 513 70,56
1.7. Mûködési célú pe. átadás ÁHT-n kív-re 5 038   5 038   5 038 3 429 68,06
1.8. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 8 941 847 9 788 321 10 109 7 393 73,13
1.9. Ellátottak pénzbeli juttatása       40 40    
2. II. Felhalmozási és tõke jellegû kiadások (2.1+…+2.6) 46 649 1 070 47 719 2 335 50 054 24 118 48,18
2.1. Felújítás 18 328   18 328 1 629 19 957 9 296 46,58
2.2. Intézményi beruházási kiadások 15 477 1 049 16 526 660 17 186 7 033 40,92
2.3. Támogatásértékû felhalmozási kiadás              
2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 9 844 21 9 865 46 9 911 7 589 76,57
2.5. Kölcsön nyújtása  3 000   3 000   3 000 200 6,67
3. III. Tartalékok (3.1+3.2+3.3) 17 890 -1 586 16 304 -5 833 10 471    
3.1. Általános tartalék 3 578 1 344 4 922 -732 4 190    
3.2. Céltartalék 11 741 -2 930 8 811 -5 101 3 710    
3.3. Államháztartási tartalék 2 571   2 571   2 571    
4. IV. Hitelek kamatai              
5. V. Egyéb kiadások              
6. VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)           28 000  
6.1. Hitelek, kölcsönök kiadásai              
6.2. Értékpapírok kiadásai           28 000  
7.  KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6) 438 577 2 360 440 937 -40 440 897 312 899 70,97
  Függõ, átfutó, kiegy. Kiadás           2527  
            315 426  

Levegőminőség

Hírlevél


GPS koordinátáink : 47.69650, 17.54417
EOV koordinátáink :    537170, 262496
google maps

microwave

Pityer vendégház Abda

banner00

Weboldalunk süti (cookie) fájlokat használ. Ezeket a fájlokat az Ön gépén tárolja a rendszer. A cookie-k személyek azonosítására, látogatási szokásaik követésére nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába.