2007 I-III.n.év

Tájékoztató a képviselõ-testület és szervei 2007. évi költségvetésének I.-III. negyedéves végrehajtásáról


Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 79. §. /1/ bek. alapján a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának három negyedéves helyzetérõl a költségvetési koncepciójához kapcsolódóan tájékoztatja a képviselõ-testületet. A tájékoztató tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési elõirányzatainak idõarányos alakulását, a tartalék felhasználását, a hiány (többlet) összegének alakulását, valamint a helyi önkormányzat költségvetésének alakulását. A fenti törvényi elõírásoknak eleget téve az alábbiakban tájékoztatom a képviselõ-testületet a 2007. évi költségvetés teljesítésérõl.


B E V É T E L E K

Bevételünk fõösszege a 2007. évi módosított 527.155 eFt-tal szemben 418.020 eFt, amely 79,3 %-os teljesítést jelent a III. negyedév végéig.
Intézményi mûködési bevételünk teljesítése 13.882 eFt a tervezett 20.105 eFt-tal szemben. E bevételi források keretében terveztük és teljesítettük az egyéb saját bevételt, melynek következtében áru és készlet értékesítésbõl 185 eFt szolgáltatások ellenértékébõl 530 eFt,, egyéb sajátos bevételbõl 184 eFt, továbbszámlázott szolgáltatásokból 1.258 eFt, bérleti és lízingdíj bevételbõl 2.908 eFt, intézményi ellátási díjakból 2.148 eFt, alkalmazottak térítésébõl 31 eFt, kártérítési bevétel 267 eFt, egyéb térítés 13 eFt a háromnegyedévi teljesítésünk.  Hatósági jogkörhöz köthetõ mûködési bevételbõl 52 eFt származott, amely kifüggesztésre, telephely engedélyre illetve adatszolgáltatásra befizetett összegbõl adódik.
Általános forgalmi adó bevételeink teljesítése 4.597 eFt, mely összeg kiszámlázott termékek és szolgáltatások és a telek bevételek áfája.Kamatbevételünk 1.511 eFt értékpapír visszaváltásból és az OTP folyószámla kamatbevételbõl származik. Mûködési célú pe átvétel ÁHT-n kívülrõl 198 eFt.

Önkormányzatunk sajátos mûködési bevétele 175.009 eFt, a módosított 204.765 eFt-tal szemben. A háromnegyedév folyamán helyi adó bevételünk 84.486 eFt: - iparûzési adóból 80.398 eFt, idegenforgalmi adóból 125 eFt, míg a magánszemélyek kommunális adója számlájára 3.963 eFt átutalása történt meg.
Átengedett központi adóink az elõre meghatározott összegben idõarányosan érkeztek az állami hozzájárulás számlánkra 87.794 eFt mértékben. Szja bevételünk 64.201 eFt, épjármûadó bevételünk 23.197 eFt, termõföld bérbeadásból származó jövedelemadó bevételünk 396 eFt teljesítést mutat a háromnegyedév végén.
Bírságok, egyéb bevételek 2.729 eFt. Ebbõl pótlék, bírság számlára 740 eFt, talajterhelési díj bevétel 1.835 eFt, szabálysértési bírságból 154 eFt folyt be.
Támogatások és átvett pénzeszközökbõl származó bevételünk 85.195 eFt.
A központi költségvetéstõl kapott költségvetési támogatás összege eFt, mely összegbõl a lakosságszámhoz és feladatmutatóhoz kötött normatív állami hozzájárulás teljesítése 75.880 eFt, normatív kötött felhasználású támogatások 1.815 eFt: - kiegészítõ támogatás egyes közoktatási feladatokhoz (pedagógus továbbképzés) 287 eFt, - kiegészítõ támogatás egyes szociális feladatokhoz (rendszeres szociális, rendszeres gyermekvédelmi, ápolási díj, közcélú foglalkoztatottak támogatása, lakásfenntartási támogatás) 1.528 eFt, központosított elõirányzat (prémium évek pályázat, szakmai informatikai fejlesztés, létszámcsökkentési pályázat) 7.027 eFt, egyéb központi támogatás (szociális nyári gyermek étkezés) 473 eFt.
Felhalmozási és tõke jellegû bevételünk 25.047 eFt összegben teljesült a tervezett 59.058 eFt-tal szemben. Ebben szerepet játszott, hogy a 3 db önkormányzati lakótelek értékesítésébõl származó bevétel 16.750 eFt. Felhalmozásra átvett pénzeszköz 240 eFt, mely összeg a közmûfejlesztési befizetések befizetésébõl történt. Koncesszióból származó bevételünk 6.537 eFt. Földhasználati jog értékesítése 1.500 eFt, földterület értékesítés 20 eFt
Átvett pénzeszközök összege 69.753 eFt, mely bevételi forrásból 26.692 eFt támogatás értékû mûködési bevétel. Ez a bevételi összeg tartalmaz 301 eFt mozgáskorlátozott támogatást, HEFOP pályázati lehívás 9.367 eFt, pályázati támogatásokból (iskola, kulturális fesztivál) 287 eFt, 4.723 eFt Egészségbiztosítótól átvett mûködési bevételt, 344 eFt közhasznú foglalkoztatottak támogatását, 9.480 eFt Börcstõl mûködésre átvett pénzeszközt, 2.125 eFt Abda-Börcs közoktatási társulásból adódóan, Körjegyzõség által – önkormányzati választásra átvett 65 eFt-ot. Támogatás értékû felhalmozási bevétel 2.029 eFt volt melyet HEFOP pályázati lehívásra 522 eFt-ot, játszótéri pályázatra 1.200 eFt-ot, helytörténeti információs táblára 307 eFt-ot kapott önkormányzatunk. Körjegyzõség felügyeleti szervtõl kapott támogatása 41.032 eFt.
Kölcsönök visszatérülésének bevétele 995 eFt, amely az elsõ lakáshoz jutóknak nyújtott támogatási kölcsön visszatérülésébõl származik.
Belföldi értékpapír bevételünk 34.631 eFt, mely összeg az OTP nyíltvégû értékpapírok eladásából származik.
Elõzõ évi pénzmaradvány igénybevétele 13.508 eFt.
Kiegyenlítõ, függõ, átfutó bevételünk – 10.117 eFt.

KIADÁSOK

Kiadásunk módosított elõirányzata 527.155 eFt, ezzel szemben a teljesítés 402.169 eFt, mely 76,29 %-os teljesítést jelent.

Személyi juttatásokra 132.236 eFt-ot költöttünk. Itt került teljesítésre a teljes és részmunkaidõben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása (alapilletmény, pótlék) melyre 100.842 eFt-ot, munkavégzéshez kapcsolódó juttatásokra (jutalom, túlóra, készenléti ügyeleti – helyettesítési díj, minõségi bérpótlék, táppénz) 4.922 eFt-ot, teljes munkaidõben foglalkoztatottak sajátos juttatására (biztosítási díjak, pedagógus továbbképzés, , szakvizsga továbbtanulás, jubileumi jutalom, végkielégítés) 8.834 eFt-ot költöttünk, szociális juttatásra 220 eFt-ot, 9.544 eFt-ot teljes és részmunkaidõben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítésére (ruházati költség, közlekedési költségtérítés, étkezési hozzájárulás, pedagógus szakkönyv vásárlás), fizettünk ki a hivatal és az intézményeink dolgozóinak a háromnegyedév folyamán.
Külsõ személyi juttatásaink összege 7.874 eFt, melybõl a képviselõk, alpolgármester tiszteletdíját, ebösszeírás, helyettesítés, felmentett munkavállalók bére (konyha), Abdai Hír-Lapok szerkesztése, temetõ sírhely fényképezéssel kapcsolatos kifizetéseket oldottuk meg.
Munkaadókat terhelõ járulékok teljesítése 39.616 eFt. Az illetmények után járó 29 %-os tb. járulékra 34.662 eFt-ot, munkaadói járulékra 3.431 eFt-ot, egészségügyi hozzájárulásra 1.187 eFt-ot, míg táppénz hozzájárulásra 336 eFt-ot fizettünk ki dolgozóink 15 napon túli betegsége, valamint az ápolási díjban részesülõk után.
Dologi kiadásaink teljesítése 58.627 eFt. A feladaton belül kerültek teljesítésre a fenntartással, mûködéssel kapcsolatos költségek. Készletbeszerzésre (élelmiszer, irodaszer, könyv, folyóirat, hajtó és kenõanyagok, szakmai anyagok, munkaruha) a háromnegyedév folyamán 9.366 eFt-ot, kommunikációs szolgáltatásokra (telefondíj, internet- tv elõfizetési díj, mûsorszolg) 1.600 eFt-ot, szolgáltatási kiadásokra (bérleti díj, szállítás, gázenergia, villamosenergia, víz- és csatornadíjak, karbantartási költségek, tisztítószer, postaköltség, szemétszállítás, stb.) 31.344 eFt-ot, általános forgalmi adóra 11.589 eFt-ot, kiküldetésekre, reprezentációra, kamatkiadások befizetésére, reklámköltségekre 894 Ft-ot, egyéb dologi kiadásokra 3.081 eFt-ot, vásárolt közszolgáltatásra (logopédus, fogászati ügyelet,) 753 eFt-ot, költöttünk
Egyéb folyó kiadásunk 3.462 eFt összegben teljesült. Adók, díjak, befizetések kiadásokra (pályázati díjak, biztosítási díjak, reprezentáció után fizetendõ szja, rehabilitációs hozzájárulás) 734 eFt-ot fizettünk ki. További 2.728 eFt-ot pedig a központi költségvetésnek utaltunk vissza a többlet állami támogatás igénybe vétele miatt.
Társadalom és szociálpolitikai juttatásokra 7.572 eFt-ot fizettünk ki. Ezen belül rászorultságtól függõ pénzbeni juttatásokra (rendszeres szociális segély, lakásfenntartási támogatás, ápolási díj, átmeneti segély, temetési segély, gyermekvédelmi támogatás, egyéb rendeletben megállapított támogatás) 7.176 eFt, természetben nyújtott szociális ellátásra (szociális étkezés, közgyógy ellátás) 396 eFt került kifizetésre
Pénzeszköz átadás, támogatásra 59.311 eFt-ot használtunk fel. Ebbõl mûködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre 46.183 eFt, mûködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre 6.216 eFt. A felhalmozási célú pénzeszköz átadás 6.912 eFt.
Felújítás kiadásunk tervezett összege 852 eFt volt.
Intézményi beruházási kiadásunkat 19.340 eFt-ra teljesítettük a beszámolás idõszakában. A költségvetésben tervezett beruházási kiadásunk összege 25.038 eFt volt, ez módosításra került. A módosított elõirányzat 34.632 eFt.
Ellátottak pénzbeni juttatása (Arany János Tehetséggondozó Program) 55 eFt.
Kölcsönök nyújtása: 1.100 eFt került átutalásra.
Szabaddá váló pénzeszközeinkbõl OTP nyíltvégû befektetési értékpapírt vásároltunk 80.850 eFt összegben.
Függõ, átfutó, kiegyenlítõ kiadásaink összege 1.735 eFt, itt kerülnek elszámolásra a MÁK felé a hóközi megbízási díjak, étkezési hozzájárulás, költségtérítés.
Tartalékunk módosított elõirányzata a háromnegyedév végén 66.452 eFt,.

Abda község önkormányzata és intézményeinek bevételi elõirányzatainak alakulása 2007. szeptember 30-ig

Sor
szám

Bevételi jogcím

Eredeti elõirányzat

Módosított elõirányzat

Teljesítés

%

1

2

3

7

8

9

1.

I. Önkormányzat mûködési bevételei (2+3)

228 885

225 436

188 891

83,79

2.

I/1. Intézményi mûködési bevételek

20 105

20 671

13 882

67,16

3.

I/2. Önkormányzat sajátos mûk. bevételei (3.1 + …+3.6)

208 780

204 765

175 009

85,47

3.1.

Illetékek

       
3.2.

Pótlékok, bírságok

   

740

 
3.3

Helyi adók

93 600

93 600

84 486

90,26

3.4

Átengedett központi adók

114 580

110 565

87 795

79,41

3.5

Talajterhelési díj

600

600

1 835

305,83

3.6

Egyéb sajátos bevételek

   

153

 
4.

II. Felhalmozási és tõkejellegû bevételek (4.1+…4.3)

59 058

59 298

25 047

42,24

4.1.

Tárgyi eszközök, imm. javak érték.felhalm.átvett peszk.

 

240

1 760

733,33

4.2.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei

59 058

59 058

23 287

39,43

4.3.

Pénzügyi befektetések bevételei

       
5.

III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.7)

92 438

104 450

85 195

81,57

5.1.

Normatív hozzájárulások

90 998

95 354

75 880

79,58

5.2.

Központosított elõirányzatok

 

7 027

7 027

100,00

5.3.

Színházi támogatás

       
5.4.

Normatív kötött felhasználású támogatás

1 440

1 596

1 815

113,72

5.5.

Kiegészítõ támogatás

       
5.6.

Mûködésképtelen önkormányzatok támogatása

       
5.7.

Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+…5.7.3)

       
5.7.1.

Cél- címzett támogatás

       
5.7.2.

Helyi önk.-ok fejlesztési támogatása

       
5.7.3.

Vis maior tartalék

       
5.7.4.

Egyéb központi támogatás

 

473

473

100,00

6.

(IV. Végelgesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4+6.5)

82 089

94 138

69 753

74,10

6.1.

Támogatásértékû mûködési bevételek (6.1.1.+…+6.1.5.)

22 071

32 091

26 692

83,18

6.1.1.

Kp-i ktgvetési szervtõl

 

9 733

9 733

100,00

6.1.2.

Fejezeti kezelésû elõirányzattól

 

287

287

100,00

6.1.3.

Tb alaptól átvett mûk. bevétel

6 307

6 307

4 722

74,87

6.1.4.

Elkülönített állami pénzalapból

371

371

344

92,72

6.1.5.

Helyi önk. és ktgvet. szerveitõl

15 393

15 393

11 606

75,40

6.2.

Támogatásértékû felhalmozási bevételek (6.2.1.+…+6.2.4.)

 

2 029

2 029

100,00

6.2.1.

OEP-tõl átvett pénzeszköz

       
6.2.2.

EU támogatás

       
6.2.3.

Támogatásértékû felhalm bev. Közp.ktségvet. Szervtõl

 

522

522

100,00

6.2.4.

Egyéb kvi szervtõl átvett támogatás

 

1 507

1 507

100,00

6.3.

Mûködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrõl

       
6.4.

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülrõl

       
6.5.

Felügyeleti szervtõl kapott támogatás

60 018

60 018

41 032

68,37

7.

V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)

1 275

1 275

995

78,04

7.1.

Mûködési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.

       
7.2.

Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés

1 275

1 275

995

#HIV!

8.

VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2)

29 050

29 050

34 631

119,21

8.1.

Hitelek, kölcsönök bevételei

       
8.2.

Értékpapírok bevételei

29 050

29 050

34 631

119,21

9. 

Elõzõ évi pénzmaradvány igénybevétele

13 508

13 508

13 508

100,00

13.

Bevételek összesen:

506 303

527 155

418 020

79,30


Függõ, átfutó, kiegy. Bevételek-10 117

407 903Abda község Önkormányzata és intézményeinek kiadási elõirányzatainak alakulása 2007. szeptember 30-ig
Sorszám Kiadási jogcímek Eredeti elõirányzat Módosított   elõirányzat Teljesítés %
1 2 3 7 8 9
1 Személyi juttatások 175 258 178 622 132 236 74,03
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 52 632 53 463 39 616 74,10
3 Dologi és egyéb folyó kiadások 82 237 91 444 62 089 67,90
4 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 11 894 12 826 7 572 59,04
5 Pénzeszközátadások 79 130 85 764 59 311 69,16
  Felügyelet alá tartozó ktgvetési szerv támogatása 60 018 60 018 41 032 68,37
  Mûködési célra 9 365 15 999 11 367 71,05
  Fejlesztési célra 9 747 9 747 6 912 70,91
6 Felhalmozási kiadások 25 890 35 484 19 340 54,50
  Felújítások áfával 852 852    
  Beruházások áfával 25 038 34 632 19 340 55,84
7 Ellátottak pb. juttatása 100 100 55 55,00
8 Pénzü-i. befekt. Kiadásai        
9 Kölcsönök nyújtása és törlesztése 3 000 3 000 1 100 36,67
10 Hitelek törlesztése        
  Mûködési célú        
  Fejlesztési célú        
11 Rövid lejáratú ép. Vásárlása     80 850  
12 Tartalékok 76 162 66 452    
  Általános tartalék 18 393 11 399    
  Mûködési célrtartalék 7 560 14 735    
  Fejlesztési céltartalék 45 931 37 096    
  Egyéb céltartalék 4 278 3 222    
  Kiadások összesen: 506 303 527 155 402 169 76,29
  Függõ, átfutó, kiegy. Kiadás     1 735  
      403 904  

Levegőminőség

Hírlevél


GPS koordinátáink : 47.69650, 17.54417
EOV koordinátáink :    537170, 262496
google maps

microwave

Pityer vendégház Abda

banner00

Weboldalunk süti (cookie) fájlokat használ. Ezeket a fájlokat az Ön gépén tárolja a rendszer. A cookie-k személyek azonosítására, látogatási szokásaik követésére nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába.