2008. I. félév

Abda község kiadásainak alakulása 2008. június 30.

 

  Kiadások megnevezése Eredeti elõirányzat Átcso- portosítás I.  Módosítás Módosított elõirányzat Teljesítés %
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Személyi juttatások 188 502   1 608 190 110 91 435 48,10
2. Munkaadókat terhelõ járulékok 54 291   693 54 984 27 151 49,38
3. Dologi és egyéb folyó kiadások 83 060 4 000 2 722 89 782 46 411 51,69
4. Társadalom és szociálpolitikai juttatások 13 748   781 14 529 5 770 39,71
5. Ellátottak pb. juttatása 200     200 30 15,00
6. Támogatások, pénzeszköz átadások 77 220   31 77 251 36 107 46,74
  Felü. alá tartozó ktgvetési szerv támogatása 57 712     57 712 27 270 47,25
  Mûködési célra 10 211   31 10 242 4 161 40,63
  Felhalmozási célra 9 297     9 297 4 676 50,30
7. Felhalmozási kiadások   61 264 20 300 707 82 271 6 437 7,82
  Felújítások áfával 1 700 14 000 0 15 700 1 106 7,04
  Beruházások áfával 59 564 6 300 707 66 571 5 331 8,01
8. Pénzügyi befektetések kiadásai            
9. Kölcsönök nyújtása  és törlesztése 3 000     3 000 1 100 36,67
  Hitelek törlesztése            
  Mûködési célú            
  Fejlesztési célú            
10. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása         48 000  
11. Céltartalék 50 467 -24 300 15 089 41 256    
  Mûködésre 20 809 -4 000 11 050 27 859    
  Fejlesztésre 26 500 -20 300 4 039 10 239    
  Általános 3 158     3 158    
  Kiadások fõösszege 531 752 0 21 631 553 383 262 441  
  Függõ, átfutó, kiegy. kiad.         3 274  

 Abda község által folyósított támogatások 

  Támogatás formája Támogatott szervezet neve Támogatás jogcíme Támogatás, pénzeszköz átadás Teljesítés %
Eredeti elõirányzata Módosítás Módosított elõirányzat
összege
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Mûködési célú átadás ÁHT-on belülre     59 943 31 59 974 28 293 47,2
    Börcs Község Önkormányzata 2007. évi elszámolás 503   503    
    Körjegyzõség Felügyelet alá tartozó ktgvetési szerv támogatása 57 712   57 712 27 270 47,3
    Magyar Közigazgatási Kar Tájékoztató füzet megjelenése 6   6    
    BURSA Felsõokt. Int.-ben tanulók támogatása 750   750 295 39,3
    Területfejl. Tanács Tagdíj 94   94    
    Felsõ Dunamente Ter. Fejl  Tanács Tagdíj 94   94 94 100
    Hulladékgazd. Társulás Tagdíj 690   690 342 49,6
    RÁBCATOROK 2008. évi társulási tagdíj       155  
    Pannónia Kincse LEADER E. 2008. évi tagdíj       12  
    Gyõri Többc. Kistérségi Társ. Tagdíj 94 31 125 125 100
2. Mûködési célú átadás ÁHT-on kívülre     7 980   7 980 3 138 39,3
    Pe. átadás háztart.-nak Vizitdíj, saját halottá nyilv.       203  
    Tûzoltó Egyesület Mûködési támogatás 60   60 60 100
    Postagalamb Egyesület Mûködési támogatás 180   180    
    Abda SC Mûködési támogatás 4 100   4 100 2 082 50,8
    Polgárõr Egyesület Mûködési támogatás 650   650 30 4,6
    Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub Mûködési támogatás 300   300 23 7,7
    II. Rákóczi F. Alapítvány Mûködési támogatás 1 300   1 300 400 30,8
    Vöröskereszt helyi szervezete Mûködési támogatás 300   300    
    Holt-Rábcáért Egyesület Mûködési támogatás 600   600 200 33,3
    Mikulás Alapítvány Gyõr Mûködési támogatás 70   70    
    Royal Rangers Ifj. Egyesület Mûködési támogatás 120   120 120 100
    Egyéb civil szervezetek támogatása Mûködési támogatás 50   50    
    Abdai Tehetséges Fiatalok KHA Mûködési támogatás 250   250 20 8,0
    Mûködési célú pénzeszköz átadás Összesen: 67 923 31 67 954 31 431 46,3
1. Fejlesztési célú átadás ÁHT-on belülre              
2. Felhalmozási célú átadás ÁHT-on kívülre     9 297   9 297 4 676 50,3
    Rekultiváció   752   752 403 53,6
    Pannon Víz Rt Fejlesztési támogatás 8 545   8 545 4 273 50,0
    Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Összesen: 9 297   9 297 4 676 50,3
    Pénzeszköz átadás Mindössz. 77 220 31 77 251 36 107 46,7

 

Abda község bevételeinek alakulása 2008. június 30. 

  Bevételek  megnevezése Eredeti elõirányzat I. Módosítás Módosított elõirányzat Teljesítés %
1 2 3 5 6 7 8
I. Mûködési bevételek 192 240 -32 192 208 106 699  
1. Intézményi mûködési bevételek 17 227 994 18 221 15 399 84,5
  Igazgatási  szolgáltatási díj       22  
  Szolgáltatások ellenértéke   85 85 46 54,1
  Egyéb sajátos bevétel 85 18 103 252 244,7
  Továbbszlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 1 648 1 136 2 784 2 387 85,7
  Bérleti és lízingdíj bevétel 500 3 920 4 420 2 643 59,8
  Intézményi ellátási díjak 4 420 1 815 6 235 3 418 54,8
  Alkalmazottak térítése 6 235 -6 235      
  Áfa visszatérülés   0   263  
  Kiszáml. ter., szolg. ÁFA-ja 394 0 394 888 225,4
  Értékesített tárgyieszk. ÁFA-ja 3 300 0 3 300 1 305 39,5
  Kamatbevétel 645 255 900 4 175 463,9
2. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 175 013 -1 026 173 987 91 300 52,5
  Helyi adók 90 950   90 950 47 493 52,2
  Magánszemélyek kommunális adója 4 300   4 300 2 354 54,7
  Idegenforgalmi adó tartózkodás után 150   150 78 52,0
  Iparûzési adó állandó .jelleggel  végzett tevékenység után 86 500   86 500 45 061 52,1
  Iparûzési adó  ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után          
  Átengedett központi adók 82 013 -1 026 80 987 41 459 51,2
  Szja helyben maradó része 41 465   41 465 22 018 53,1
  Jövedelemkülönbség mérséklése 13 548 -1 026 12 522 6 649 53,1
  Szja normativ módon elosztott része          
  Gépjármûadó 27 000   27 000 12 071 44,7
  Termõföld bérbeadásából származó jöv.adó       150  
  Építésügyi bírság       363  
  Egyéb sajátos bevétel       208  
  Átengedett egyéb központi adók          
  Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek       606  
  Talajterhelési díj 2 050   2 050 1 742 85,0
II. Támogatások 148 485 10 295 158 780 90 430 57,0
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 148 485 10 295 158 780 90 430 57,0
  Normatív hozzájárulások 137 392 -998 136 394 71 895 52,7
  Lakosságszámhoz kötött 9 791   9 791 5 199 53,1
  Feladatmutatóhoz kötött 127 601 -998 126 603 66 696 52,7
  Központosított elõirányzatok 9 276 164 9 440 5 071 53,7
  Normatív kötött felhasználású támogatások 1 817 4 366 6 183 5 373 86,9
  Mûködésképtelenné vált helyi önk.          
  Fejlesztési célú támogatások          
  Címzett támogatás          
  Céltámogatás          
  Helyi önkormányzatok fejl. és vis maior feladatainak támogatása          
  Céljellegû decentralizált támogatás          
  Egyéb központi támogatás   6 763 6 763 8 091 119,6
III. Felhalmozási és tõke jellegû bevételek 25 045 6 580 31 625 10 852 34,3
1. Felhalmozásra átvett pe.   6 580 6 580 6 580 100,0
2. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése          
3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei 25 045   25 045 4 272 17,1
  Önkormányzati lakótelek ért. 16 500   16 500    
  Egyéb vagyoni értékû jog értékesítésébõl származó bevétel          
  Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel          
  Koncesszióból szárm. Bevétel 8 545   8 545 4 272 50,0
3. Pénzügyi befektetések bevételei          
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 85 263 4 788 90 051 48 349 53,7
1. Felügyeleti szervtõl kapott támogatás 57 712   57 712 27 270 47,3
2. Támogatás értékû mûködési bevételek 26 561 4 788 31 349 17 075 54,5
  Támogatásértékû mûk. bevétel Tb alapból 6 307   6 307 3 243 51,4
  Támogatásértékû mûk. bevétel kp-i ktgvet. sz.   925 925 925 100,0
  Támogatásértékû mûk. bev. fejezeti kez.ei-tól   37 37 37 100,0
  Támogatásértékû mûk. bevétel elkül. p. alapt.   305 305 305 100,0
  Tám.ért.mûk. bevétel többc. kistérs. társ.-tól   3 521 3 521 3 521 100,0
  Helyi önk.-tól és ktgvetési sz.-tõl 20 254   20 254 9 044 44,7
3. Támogatás értékû felhalmozási bevétel 990   990 498 50,3
  Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülrõl 990   990 498 50,3
  Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrõl          
4. Elõzõ évi visszatérülések       3 506  
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1 275   1 275 940 73,7
VI. Belföldi hitelek felvétele          
  Mûködési célú hitel felvétele          
  Felhalmozási célú hitel felvétele          
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 18 722   18 722 18 722 100,0
  Elõzõ évi pénzmaradv. igénybevét. 18 722   18 722 18 722 100,0
VIII. Belföldi értékpapírok bevétele 60 722   60 722 83 275 137,1
  Értékpapír értékesítés 60 722   60 722 83 275 137,1
  Bevételek fõösszege 531 752 21 631 553 383 359 267 64,9
 
  Függõ, átfutó, kiegy. Bevétel       -11 351  

Levegőminőség

Hírlevél


GPS koordinátáink : 47.69650, 17.54417
EOV koordinátáink :    537170, 262496
google maps

microwave

Pityer vendégház Abda

banner00

Weboldalunk süti (cookie) fájlokat használ. Ezeket a fájlokat az Ön gépén tárolja a rendszer. A cookie-k személyek azonosítására, látogatási szokásaik követésére nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába.