2009. évi költségvetési koncepció

  Abda község Önkormányzata Képviselõ-testülete és szervei 2009. évi költségvetésének koncepciója

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tvr. 70. §-a alapján a jegyzõ által elkészített a következõ évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester legkésõbb november 30-ig   benyújtja a  képviselõ-testületnek.

A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérõl törvényt még nem alkottak. A Kormány 2008. október 18-án ismételten megújította a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérõl szóló törvényjavaslatot. A módosító indítvány Országgyûlésben történõ megtárgyalása a közeli napokban megkezdõdik és várhatóan november 25-én szavaznak az elfogadásáról. A törvény tervezet  3. sz. melléklete foglalkozik a helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásával, de ez még nem nyújt teljes képet a bevételekrõl, azok konkretalizálására  majd a késõbbiek folyamán kerül sor. A módosító javaslat szerint a normatív hozzájárulások csökkennek a 2008. évihez képest. Beleértve a települési önkormányzatok feladatai, körjegyzõség mûködése, lakott külterülettel kapcsolatos feladatok, szociális, közoktatási feladatok támogatását. A benyújtott igénylés alapján MÁK  megküldi, a költségvetési törvény alapján számított 2009. évre járó normatív hozzájárulások, támogatások összegét.

A törvény tervezet által meghatározott jogcímek között továbbra is szerepel a települési önkormányzatok általános feladatainak ellátása, körjegyzõség mûködtetése, lakott külterülettel kapcsolatos feladatok, üdülõhelyi feladatok, közmûvelõdési feladatok, szociális étkezés, házi segítségnyújtás.

A törvénytervezet alapján továbbra is megilleti önkormányzatunkat a helyi önkormányzatok közoktatási célú normatív hozzájárulásai keretében az óvodával, iskolával kapcsolatos feladatok támogatása.

Továbbra is jelentõs bevételi forrás önkormányzatunk gazdálkodásában a SZJA összege, melynek elõirányzata a helyben maradó rész (2007. évben a településre kimutatott SZJA )

8%-a.

Abda község mûködését nagyban befolyásolja még a  helyben képzõdõ adók teljesítése is, várható bevételünk 2009-ban iparûzési adó 93.000.000,-Ft, magánszemélyek kommunális adójából képzõdõ bevétel 4.570.000,-Ft, talajterhelési díj 2.000.000,- Ft, idegenforgalmi adó bevétel 230.000,- Ft, valamint a gépjármûadó 25.200.000,- Ft.

A 2009. évi  koncepciót a jelenlegi tájékoztató jellegû adatok birtokában konkrét feladatok meghatározásával még nem lehetséges teljes mértékben elkészíteni.  Igy a jelenleg ismert pénzügyi forrásainkat és kiadási feladatainkat figyelembe véve készítettük el önkormányzatunk 2009. évi  költségvetési koncepcióját.

Bevételi források:

Intézményi mûködési bevételeink között szerepelnek többek között a bérleti díj bevételek  (Gyógyszertár, garázsbérlet, szolgálati lakás, búcsúi helypénz, Multireklám, RÁBAKÉSZ, Family Frost Kft, Pannon GSM, Móricz Kft, föld haszonbérleti díj), szolgáltatások ellenértéke, intézményi ellátási díjak, kiszámlázott termékek illetve értékesített tárgyi eszközök (telekértékesítés) után befolyt ÁFA bevétel, valamint értékpapír visszaváltásból származó kamatbevétel.

Sajátos mûködési bevételi forrásaink alapja az iparûzési adó, a pótlékok és bírságok a személyi jövedelemadó helyben  maradó része, személyi  jövedelemadó kiegészítés,  a személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része, a gépjármûadó, a  magánszemélyek kommunális adója.

Önkormányzatunk költségvetési támogatása a központi költségvetéstõl kapott költségvetési támogatásból származik, amely lakosságszámhoz és feladatmutatóhoz kötött normatív hozzájárulásból, normatív kötött felhasználású támogatásokból tevõdik össze.

Felhalmozási és tõke jellegû bevételünk építési telek értékesítésébõl és  a PANNON-VÍZ RT-vel  kötött szerzõdésünk alapján képzõdõ vagyon bérbeadásból származó bérleti  díjból származik.

Átvett pénzeszközünk 2009. évben várható Börcs illetve Ikrény Község Önkormányzatától, az Egészségbiztosítótól, elkülönített pénzalaptól közhasznú támogatás.

Kiadások:

Kiadásaink jelentõs részét képezi az állományban lévõ dolgozók személyi juttatásának és a munkaadókat terhelõ járulékok alakulása.

A dologi kiadások központi költségvetési forrásból történõ emelésére továbbra sincs mód, így az infláció által bekövetkezett árváltozásokból adódó többletkiadásokat saját forrásból kell fedeznünk.

Dologi kiadásaink keretében az elkövetkezendõ idõszakban továbbra is jelentõs feladatunk az intézmények mûködésének szinten tartása, az egészségügyi feladatok ellátása a meglévõ ingatlanok karbantartása, állagának megóvása, s anyagi lehetõségeink alapján biztosítani a község lakosságának alapellátását.

Pénzeszköz átadás egyéb támogatás feladatkörbe tartozik - mûködési célú pénzeszköz átadás a Körjegyzõségnek, Területfejlesztési Tanácsnak, Rábcatorok Társulásnak, Gyõri Többcélú  Kistérségi Társulás, non-profit szervezeteknek, - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Pannon Víz Rt-nek, Gyõri Kommunális Szolgáltatónak.

Államháztartáson kívülre fejlesztési célú pénzeszköz átadás az elsõ lakáshoz jutók támogatása.

Önkormányzatok által folyósított ellátások keretében kerülnek megállapításra a rendszeres és rendkívüli segélyek, támogatások és egyéb természetbeni juttatások elõirányzata is.

A koncepció készítésébe természetesen az intézmények vezetõit is bevontuk, s itt szeretném ismertetni az intézmények részérõl fontosnak tartott feladatokat, melyet kérnek  a 2009. évi tervezésnél figyelembe venni.

Az iskolai vezetés a személyi juttatáson és fenntartási kiadásokon kívül beruházási jellegû kiadásokat is tervez. Ezek között szerepel - asztalok, padok, elõtetõ a táncterem színpadrésze fölé, ereszcsatorna, fénymásoló gép, ablakcsere, számítógép, monitor 300 eFt, bejárati ajtó cseréje 471 eFt értékben.

Az óvodai koncepcióban teljes tetõcsere szerepel a beruházások között. A karbantartási kiadások a benyújtott koncepció szerint - radiátor csere, 1 gyermek mosdóban csempeburkolat javítása, cseréje, szaniterek cseréje, villamossági javítások, kerítés karbantartó, javító festése, udvari játékok karbantartó, javító festése, 1 db ablakcsere gyermekmosdóban, ajtók, ablakok festése, 1 csoportszoba, mosdók, öltözõ festése..

A kultúrház költségvetés tervezetében szereplõ jelentõsebb kiadások: kulturális rendezvényekre 740 eFt, multifunkciós fénymásoló, nyomtató vásárlása 100 eFt, új ajtó a tornateremre az udvar felé 120 eFt, , digitális fényképezõ vásárlás 50 eFt, festés 260 eFt.

Községünk koncepciójában szeretnénk megjelölni beruházási feladatként

-          folyamatban lévõ, áthúzódó pályázat, melyek már nyertek

=  Buszmegállók felújítása (önerõ: 2.000.000,-Ft)

=  Strandfoci pálya építése (önerõ: 3.023.000,-Ft)

=  Térfigyelõ kamerák kihelyezése - TRFC pályázat (önerõ: 600.000,-Ft)

-          Strandfürdõ tervezése, kiépítése - kerítés                            ~ 540.000,- Ft

-          Temetõ bõvítése, betonkerítés                                            ~ 2.000.000,-Ft

-          Kerékpárút kivitelezésére pályázat (önerõ: ~ 122.000.000,-Ft→10-20 %-a)

-          Játszótéri felülvizsgálat                                                            ~ 72.000,-Ft

-          Híd utca végi játszótér kialakítása (önerõ: ~ 1.400.000,-Ft)

-          Közvilágítás bõvítés kivitelezése                                        ~ 1.250.000,-Ft

-          Közlekedés-biztonsági pályázat (sárga villogó)                  ~ 2.086.000,-Ft

-          Piactér, közpark kialakítása (önerõ: ~ 1.000.000,-Ft)

-          Erdõgazdálkodás (fa telepítés)                                              1.300.000,-Ft

-          Közösségi Ház                                                                ~ 221.000.000,-Ft

(Hitel: ~ 150.000.000,-Ft)                                                                           

Folytatni kell útjaink és járdáink helyreállítását - pénzügyi helyzetünk keretein belül. Pályázati díjakra az önrész elkülönítése szükségessé válik.

Elõre nem látható év közben felmerülõ kiadásaink fedezetére, valamint önkormányzatunk biztonságos gazdálkodása érdekében jelentõsebb összegû tartalék képzésére is  törekednünk kell.

Kérem,  hogy a képviselõ-testület a koncepció megtárgyalása során határozza meg a 2009. évi költségvetés feladatait, beruházási illetve felújítási  elképzeléseinek tekintetében pénzügyi anyagi lehetõségeinket figyelembe véve  állítson fel fontossági sorrendet, hogy a koncepció második ütememében már a konkrét feladatok meghatározását tudjuk a testület elé terjeszteni.

Abda, 2008.november

                                                     Szabó Zsolt                                                                                                                    polgármester

 

 

Levegőminőség

Hírlevél


GPS koordinátáink : 47.69650, 17.54417
EOV koordinátáink :    537170, 262496
google maps

microwave

Pityer vendégház Abda

banner00

Weboldalunk süti (cookie) fájlokat használ. Ezeket a fájlokat az Ön gépén tárolja a rendszer. A cookie-k személyek azonosítására, látogatási szokásaik követésére nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába.