Abda Község

abda cimer

Költségvetés 2007

Abda község önkormányzat és szervei 2007. évi kiadásai

 

  Kiadások megnevezése Eredeti elõirányzat Módosított elõirányzat Teljesítés %
1 2 3 4 5 6
1. Személyi juttatások 175 258      
2. Munkaadókat terhelõ járulékok 52 632      
3. Dologi és egyéb folyó kiadások 82 237      
4. Társadalom és szociálpolitikai juttatások 11 894      
5. Ellátottak pb. juttatása 100      
6. Támogatások, pénzeszköz átadások 79 130      
  Felü. alá tartozó ktgvetési szerv támogatása 60 018      
  Mûködési célra 9 365      
  Felhalmozási célra 9 747      
7. Felhalmozási kiadások 25 890      
  Felújítások áfával 852      
  Beruházások áfával 25 038      
8. Pénzügyi befektetések kiadásai        
9. Kölcsönök nyújtásaés törlesztése 3 000      
  Hitelek törlesztése        
  Mûködési célú        
  Fejlesztési célú        
10. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása        
11. Céltartalék 76 162      
  Mûködésre 7 560      
  Fejlesztésre 45 931      
  Általános 22 671      
  Kiadások fõösszege 506 303      
  Függõ, átfutó, kiegy. kiad.        Abda község önkormányzat és szervei 2007. évi bevételei

        

  Bevételekmegnevezése Eredeti elõirányzat Módosított elõirányzat Teljesítés %
1 2 3 4 5 6
I. Mûködési bevételek 223 120      
1. Intézményi mûködési bevételek 20 105      
  Szolgáltatások ellenértéke 114      
  Egyéb saját bevétel 150      
  Továbbszlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 1 200      
  Bérleti és lízingdíj bevétel 3 798      
  Intézményi ellátási díjak 3 630      
  Alakalmazottak térítése 178      
  Kiszáml. ter., szolg. ÁFA-ja 910      
  Értékesített tárgyieszk. ÁFA-ja 10 000      
  Kamatbevétel 125      
2. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 203 015      
  Helyi adók 93 600      
  Magánszemélyek kommunális adója 4 300      
  Idegenforgalmi adó tartózkodás után 300      
  Iparûzési adó állandó .jelleggelvégzett tevékenység után 89 000      
  Iparûzési adóideiglenes jelleggel végzett tevékenység után        
  Átengedett központi adók 108 815      
  Szja helyben maradó része 38 444      
  Jövedelemkülönbség mérséklése 8 027      
  Szja normativ módon elosztott része 31 344      
  Gépjármûadó 31 000      
  Termõföld bérbeadásából származó jövedelemadó        
  Átengedett egyéb központi adók        
  Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek        
  Talajterhelési díj 600      
II. Támogatások 98 203      
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 98 203      
  Normatív hozzájárulások 94 422      
  Lakosságszámhoz kötött 2 971      
  Feladatmutatóhoz kötött 91 451      
  Központosított elõirányzatok        
  Normatív kötött felhasználású támogatások 3 781      
  Mûködésképtelenné vált helyi önk.        
  Fejlesztési célú támogatások        
  Címzett támogatás        
  Céltámogatás        
  Helyi önkormányzatok fejl. és vis maior feladatainak támogatása        
  Céljellegû decentralizált támogatás        
  Egyéb központi támogatás        
III. Felhalmozási és tõke jellegû bevételek 59 058      
1. Felhalmozásra átvett pe.        
2. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése        
3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei 59 058      
  Önkormányzati lakótelek ért. 50 000      
  Egyéb vagyoni értékû jog értékesítésébõl származó bevétel        
  Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel        
  Koncesszióból szárm. Bevétel 9 058      
3. Pénzügyi befektetések bevételei        
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 82 089      
1. Felügyeleti szervtõl kapott támogatás 60 018      
2. Támogatás értékû mûködési bevételek 22 071      
  Támogatásértékû mûk. bevétel Tb alapból 6 307      
  Támogatásértékû mûk. bevétel elkül. p. alapt. 371      
  Helyi önk.-tól és ktgvetési sz.-tõl 15 393      
3. Támogatás értékû felhalmozási bevétel        
  Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülrõl        
  Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrõl        
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1 275      
VI. Belföldi hitelek felvétele        
  Mûködési célú hitel felvétele        
  Felhalmozási célú hitel felvétele        
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 13 508      
  Elõzõ évi pénzmaradv. igénybevét. 13 508      
VIII. Belföldi értékpapírok bevétele 29 050      
  Értékpapír értékesítés 29 050      
  Bevételek fõösszege 506 303      
  Függõ, átfutó, kiegy. Bevétel        Abda község 2007. évi pénzeszköz felhalmozási célú átadása

 

  Támogatás formája Támogatott szervezet neve Támogatás jogcíme Támogatás, pénzeszköz átadás Teljesítés %
Eredeti elõirányzata Módosítás Módosított elõirányzat
összege
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Mûködési célú átadás ÁHT-on belülre     62 132        
    Börcs Község Önkormányzata 2006. évi elszámolás 639        
    Körjegyzõség Felügyelet alá tartozó ktgvetési szerv támogatása 60 018        
    Magyar Közigazgatási Kar Tájékoztató füzet megjelenése 6        
    BURSA Felsõokt. Int.-ben tanulók támogatása 570        
    Kistérségi Társulás Gyermek jóléti szolg. 120        
    Hulladékgazd. Társulás Tagdíj 654        
    Öttevény község Önkormányzata Rendõrség támogatása 60        
    Kistérségi Társulás Tagdíj 65        
2. Mûködési célú átadás ÁHT-on kívülre     7 251        
    Tûzoltó Egyesület Mûködési támogatás 482        
    Abda SC Mûködési támogatás 3 000        
    Abda SC Mûködési támogatás 130        
    Polgárõr Egyesület Mûködési támogatás 560        
    Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub Mûködési támogatás 200        
    II. Rákóczi F. Alapítvány Mûködési támogatás 1 814        
    Vöröskereszt helyi szervezete Mûködési támogatás 250        
    Holt-Rábcáért Egyesület Mûködési támogatás 200        
    Alapítványok Mûködési támogatás 100        
    Abdai Tehetséges Fiatalok KHA Mûködési támogatás 150        
    Mûködési célú pénzeszköz átadás Összesen: 69 383        
1. Fejlesztési célú átadás ÁHT-on belülre              
2. Felhalmozási célú átadás ÁHT-on kívülre     9 747        
    Rekultiváció   689        
    Pannon Víz Rt Fejlesztési támogatás 9 058        
    Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Összesen: 9 747        
    Pénzeszköz átadás Mindössz. 79 130        


Abda község önkormányzat és szervei 2007 - 2009 bevétel - kiadásai

Megnevezés Sor- 2007. évre 2008. évre 2009. évre
szám
1 2 3 4 5
I. Mûködési bevételek és kiadások
Intézményi mûködési bevételek 1 10 105 10 368 10 554
Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 2 125 200 128 205 130 512
Önkormányzatok ktgvetési támogatása és szja bevétele 3 176 018 179 538 183 488
Mûködési célú célú pénze. átvétel Áht-n kívülrõl 4      
Támogatás értékû mûködési bevétel 5 82 089 83 895 85 573
Továbbadási célú mûködési bevétel 6      
Mûködési célú kölcsönök visszatérülése, igénybvevét. 7      
Rövid lejáratú hitel 8      
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése 9 29 050 2 000 3 500
Mûködési célú elõzõ évi pénzmaradvány igénybevétele 10 13 508 5 000 4 500
Mûködési célú bevételek összesen (01+….+10) 11 435 970 409 006 418 128
Személyi juttatások 12 175 258 176 660 179 840
Munkaadókat terhelõ járulékok 13 52 632 53 053 54 008
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (-ért. te. Áfa befiz.) 14 72 237 73 971 79 518
Mûködési célú pe. átadás Áht-n kívülre, egyéb támogatás 15 19 145 19 200 19 300
Támogatás értékû mûködési kiadás 16 62 132 63 000 63 500
Továbbadási célú mûködési kiadás 17      
Ellátottak pénzbeli juttatása 18 100 100 100
Mûködési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 19      
Rövid lejáratú hitel visszafizetése 20      
Rövid lejáratú hitel kamata 21      
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása 22      
Tartalékok 23 30 231 15 022 16 862
Mûködési célú kiadások összesen 12+…+23) 24 411 735 401 006 413 128
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
Önkormányzatok felhalmozási és tõke jellegû bevételei 25 0    
Önkormányzatok sajátos feohalmozási és tõke bevételei 26 50 000    
Fejlesztési célú támogatások 27      
Felhalmozási célú pénze. átvétel Áht-n kívülrõl 28 9 058 9 058 9 100
Támogatásértékû feéhalmozási bevétel 29      
Továbbadási célú felhalmozási bevétel 30      
Felhalmozási áfa visszatérülése 31      
Értékesített tárgyi eszközök és imm. javak áfá-ja 32 10 000    
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 33 1 275 1 200 1 300
Hosszú lejáratú hitel 34      
Hosszú értékpapírok kibocsátása 35      
Felhalmozási célú elõzõ évi pénzmaradv. Igénybevétele 36      
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+…+36) 37 70 333 10 258 10 400
Felhalmozási kiadások (áfával együtt) 38 25 038 5 500 2 700
Felújítási kiadások (áfával együtt) 39 852 700 600
Értékesített tárgyie., imm. javak utáni áfa befizetés 40 10 000    
Felhalmozási célú pe. átadás Áht-n kívülre 41 9 747 9 058 9 100
Támogatásértékû felhalmozási kiadás 42      
Továbbadási célú felhalmozási kiadás 43      
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törl. 44 3 000 3 000 3 000
Hosszú lejáratú hitel visszafiz. 45      
Hosszú lejáratú hitel kamata 46      
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása 47      
Tartalékok 48 45 931    
Felhalmozási célú kiadások összesen (38+…+48) 49 94 568 18 258 15 400
Önkormányzat bevételei összesen (11+37) 50 506 303 419 264 428 528
Önkormányzat kiadásai összesen (24+49) 51 506 303 419 264 428 528Levegőminőség

GPS koordinátáink:
47.69650, 17.54417


EOV koordinátáink:
537170, 262496

google maps

banner00

microwave

Pityer vendégház Abda

sz2020

Weboldalunk süti (cookie) fájlokat használ. Ezeket a fájlokat az Ön gépén tárolja a rendszer. A cookie-k személyek azonosítására, látogatási szokásaik követésére nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába.