Abda Község

abda cimer

Költségvetés 2006

Abda Község Önkormányzata 2006. éviköltségvetésének bevételei

 

 

Bevételek megnevezése

Eredeti elõirányzat

Módosítás

összege

Módosított

elõirányzat

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

I.

Mûködési bevételek

198285

   

1.

Intézményi mûködési bevételek

19806

   

1.1

Alaptevékenység bevételei

     

1.2

Alaptevékenységgel összefüggõ egyéb bevételek

     

1.3

Egyéb saját bevétel

9212

   

1.4.

Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések

10589

   

1.5.

Kamatbevételek

5

   

2.

Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei

178479

   

2.2

Helyi adók

79530

   

2.2.1

Építményadó

     

2.2.2

Telekadó

     

2.2.3

Vállalkozók kommunális adója

     

2.2.4

Magánszemélyek kommunális adója

4000

   

2.2.5

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

250

   

2.2.6

Idegenforgalmi adó épület után

     

2.2.7

Iparûzési adó állandó .jelleggel végzett tevékenység után

75280

   

2.2.8

Iparûzési adó ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után

     

2.3.

Átengedett központi adók

98949

   

2.3.1

Szja helyben maradó része

45995

   

2.3.2

Jövedelemkülönbség mérséklésére

3902

   

2.3.3

Szja normativ módon elosztott része

30052

   

2.3.4

Gépjármûadó

19000

   

2.3.5

Termõföld bérbeadásából származó jövedelemadó

     

2.3.6

Átengedett egyéb központi adók

     

2.4.

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

     

II.

Támogatások

104853

   

1.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

     

1.1

Normatív hozzájárulások

97715

   

1.1.1

Lakosságszámhoz kötött

2885

   

1.1.2

Feladatmutatóhoz kötött

94830

   

1.2

Központosított elõirányzatok
     

1.4.

Normatív kötött felhasználású támogatások

4138

   

1.5

Mûködésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítõ támogatása

--------------

   

1.6

Fejlesztési célú támogatások

3000

   

1.6.1

Címzett támogatás

     

1.6.2

Céltámogatás

     

1.6.3

Helyi önkormányzatok fejl. és vis maior feladatainak támogatása

3000

   

1.6.4

Céljellegû decentralizált támogatás

     

1.7

Egyéb központi támogatás

--------------

   

III.

Felhalmozási és tõke jellegû bevételek

57154

   

1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

     

2.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei

57154

   

2.1

Önkormányzati lakások értékesítése

     

2.2

Önkormányzati lakótelek értékesítése

48000

   

2.3

Privatizációból származó bevétel

     

2.4

Vállalatértékesítésbõl származó bevétel

     

2.4

Vadászati jog értékesítésébõl származó bevétel

     

2.4

Egyéb vagyoni értékû jog értékesítésébõl származó bevétel

     

2.4

Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel

     

2.5

Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetésébõl, koncesszióból származó bevétel

9154

   

3.

Pénzügyi befektetések bevételei

     

IV.

Véglegesen átvett pénzeszközök

71553

   

1.

Felügyeleti szervtõl kapott támogatás

51520

   

2.

Mûködési célú pénzeszköz átvétel

20033

   

2.1

Mûködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülrõl

20033

   
 

-ebbõl OEP-tõl átvett pénzeszköz

6254

   

2.2

Mûködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrõl

     

3.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

     

3.1

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülrõl

     
 

-ebbõl OEP-tõl átvett

pénzeszköz

     

3.2

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrõl

     

V.

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele

1104

   

VI.

Hitelek

     

1.

Mûködési célú hitel felvétele

     

2.

Felhalmozási célú hitel felvétele

     

VII.

Pénzforgalom nélküli bevételek

5628

   

1.

Elõzõ évi pénzmaradvány igénybevétele

5628

   
 

Bevételek fõösszege

438577

   
 

Abda Község Önkormányzata 2006. évi költségvetésének kiadásai

Cím, alcím

Kiadások megnevezése

Eredeti elõirányzat

Módosítás összege

Módosított elõirányzat

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

30.

Személyi juttatások

168521

   

31.

Munkaadókat terhelõ járulékok

50917

   

32.

Dologi és egyéb folyó kiadások

87488

   

33.

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

8941

   

34.

Pénzeszköz átadások

68015

   

34.1.

  • Mûködési célra

58171

   

34.2.

  • Fejlesztési célra

9844

   

35.

Felhalmozási kiadások

33805

   

35.1.

  • Felújítások áfával

18328

   

35.2.

  • Beruházások áfával

15477

   

35.3

  • Beruházáshoz kapcs. Áfa-, és tárgyi eszk., imm. javak ért miatti áfa befizetések
     

36.

Pénzügyi befektetések kiadásai

     

37.

Kölcsönök nyújtása és törlesztése

3000

   

38.

Hitelek törlesztése

     

38.1

  • Mûködési célú
     

38.2.

  • Fejlesztési célú
     

39.

Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása

     

40.

Államháztartási tartalék

2571

   

40.

Céltartalék

15319

   
 
  • Általános

3578

   

40.1.

  • Mûködésre

4241

   

40.2.

  • Fejlesztésre

7500

   
 

Kiadások összesen

438577

   

Az önkormányzat által 2006. évben biztosított pénzeszköz átadások jogcímei és címzettjei

 

           

Cím, alcím

Támoga-tás formája

Támogatott szervezet neve

Támogatás jogcíme

Támogatás,

pénzeszköz

átadás

eredeti elõirányzata

Módosítás

összege

Módosított elõirányzat

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

34.1.

Mûködési célú átadás ÁHT-on belülre

         
   

Öttevény- Mecsér Körjegyzõség

Taulmányi ktgek átvállalása

610

   
   

Körjegyzõség

Felügyelet alá tartozó ktgvetési szerv támogatása

51520

   
   

Magyar Közigazgatási Kar

Tájékoztató füzet megjelenése

6

   
   

Területfejlesztési Tanács

Tagdíj

94

   
   

Hulladékgazdálkodási Társulás

Tagdíj

593

   
   

Rábcatorok Társulás

Társulási tagdíj

250

   
   

Öttevény-Mecsér Körjegyzõség

Rendõrség támogatása

60

   
 

Mûködési célú átadás ÁHT-on kívülre

         
   

Tûzoltó Egyesület

Mûködési támogatás

400

   
   

Abda SC

Sportkör támogatása

3000

   
   

Abda SC

Lovassport

130

   
   

Alapítványok

Mûködési támogatás

60

   
   

Polgárõr Egyesület

Mûködési támogatás

548

   
   

Mozgáskorlátozott Egyesület

Mûködési támogatás

70

   
   

Megyei Vöröskereszt

Mûködési támogatás

50

   
   

Mikulásbirodalom

Mûködési támogatás

60

   
   

BURSA

Felsõoktatási int.-ben tanulók támog.

400

   
   

Galambász Egyesület

Mûködési támogatás

80

   
   

Vakok és gy.látók

Mûködési támogatás

40

   
   

Idõsek Klubja

Mûködési támogatás

200

   
   

Mûködési célú pénzeszköz átadás

Összesen:

58171

   

34.2.

Fejlesztési célú átadás ÁHT-on belülre

         
             
 

Felhalmozási célú átadás ÁHT-on kívülre

         
   

Gyõri Kommunális Szolg.

Rekultiváció

690

   
   

Pannon Víz Rt

Fejlesztési támogatás

9154

   
             
             
   

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

Összesen:

9844

   
   

Pénzeszköz átadás

Mindösszesen:

68015

   

Az önkormányzat három éves tervének bevételei és kiadásai

Bevételek és kiadások

2006.

2007.

2008.

Mûködési célú bevételek megnevezése

 

   

Intézményi mûködési bevételek (felhalmozási áfa nélkül)

10206

10563

10830

Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei

98530

101978

104527

Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele

181802

185438

189146

Mûködési célú pénzeszköz átvetel államháztartáson kívülrõl

     

Támogatásértékû mûködési bevétel

71553

72984

74443

Továbbadási (lebonyolítási célú mûködési bevétel)

     

Mûködési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

     

Rövid lejáratú hitel

     

Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása

     

Mûködési célú elõzõ évi pénzmaradvány igénybevétele

5628

5684

5741

Mûködési célú bevételek összesen

367719

376647

384687

Személyi juttatások

168521

175577

177048

Munkaadókat terhelõ járulékok

50917

52073

52614

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatfizetés)

77888

79225

80329

Mûködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás

13979

14400

14688

Támogatásértékû mûködési kiadás

53133

54726

55820

Továbbadási (lebonyolítási) célú mûködési kiadás

     

Ellátottak pénzbeli juttatása

     

Mûködési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

     

Rövid lejáratú hitel visszafizetése

     

Rövid lejáratú hitel kamata

     

Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása

     

Tartalékok

10390

7500

6500

Mûködési célú kiadások összesen

374828

383501

386999

Felhalmozási célú bevételek megnevezése

     

Önkormányzatok felhalmozási és tõke jellegû bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrõl)

     

Önkormányzatok sajáros felhalmozási és tõke bevételei

57154

33844

33844

Fejlesztési célú támogatások

3000

2000

3000

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrõl

     

Támogatásértékû felhalmozási bevétel

     

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel

     

Felhalmozási áfa visszatérülése

     

Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja

9600

4000

4000

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

1104

1200

1250

Hosszú lejáratú hitel

     

Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása

     

Felhalmozási célú elõzõ évi pénzmaradvány igénybevétele

     

Felhalmozási célú bevételek összesen

70858

41044

42094

Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)

15477

8000

10000

Felújítási kiadások (áfa-val együtt)

18328

2846

7438

Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés

9600

4000

4000

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

9844

9844

9844

Támogatásértékû felhalmozási kiadás

     

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás

     

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

3000

3000

3000

Hosszú lejáratú hitel visszafizetése

     

Hosszú lejáratú hitel kamata

     

Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása

     

Tartalékok

7500

6500

5500

Felhalmozási célú kiadások összesen

63749

34190

39782

Önkormányzat bevételei összesen

438577

417691

426781

Önkormányzat kiadásai összesen

438577

417691

426781

Az önkormányzat felhalmozási feladatainak részletezése

Szakfeladat, vagy feladat megnevezése

Felújítá-sok Áfával

Beruházá-sok Áfával

Pénzügyi befektet. kiadásai

Felhalmozási kölcsönök nyújt. és törl,

Felhalmoz. célú pénzeszköz átadások

Felhalmoz. kiadások összesen

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(8)

(11)

Óvoda szakf. össesen:

 

1242

     

1242

- udvari játékok

 

120

       

- kombinált sütõ

 

757

       

- fõzõzsámoly

 

150

       

- fõzõedény pótl.

 

115

       

- szg. korszerûs.

 

100

       

Iskola szakfeladat összesen:

6560

390

     

6950

- tetõszerkez.

6560

         

- szgép, monit.

 

270

       

- fénymásoló

 

120

       

Helyi közutak szakfeladat

- utak

10000

       

10000

Önkormányz.ig. szakf. összesen

1000

7596

 

3000

 

11596

-szobrok, emlékm. restaurálása

1000

         

-szg. program

 

100

       

-új PH.kivit. terv

 

4000

       

-szg.,monitor

 

170

       

-telefonközpont

 

604

       

-szerver gép, operációs rendszer

 

390

       

-szgépek (képvis.)

 

2332

       

Város és község. szakfeladat

 

3500

   

690

4190

-játszóterek

 

1800

       

-buszmegállók

 

1700

       

Temetõfennt. szakf. összesen

768

288

     

1056

-ravatalozó esõkidobó

480

         

-WC kialakítás

288

         

-hangosító berendezés

 

288

       

Közvilágítás

 

2000

     

2000

-közvilágítás bõv.

           

Szennyvízelvez. szaf.

-szivattyúk

 

336

   

9154

9490

Könyvtár szakf.

- szg. önrész

 

125

     

125

 

18328

15477

 

3000

9844

46649

Levegőminőség

GPS koordinátáink:
47.69650, 17.54417


EOV koordinátáink:
537170, 262496

google maps

banner00

microwave
sz2020

Weboldalunk süti (cookie) fájlokat használ. Ezeket a fájlokat az Ön gépén tárolja a rendszer. A cookie-k személyek azonosítására, látogatási szokásaik követésére nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába.