Közhírré tétel Club Mundo

Abdai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, 9151 Abda, Szent István utca 3.

Iktatószám: A/1076-6/2019.

Ügyintéző:   Dr. Pásztorné Csapó Anita

Tel.:              96/553-239

Tárgy: Közlemény

Club Mundó

(9151 Abda, Bécsi utca1.)

üzemeltetőváltása

Kifüggesztés: 2019. 04. 15.               Levétel: 2019. 04.30.

Közlemény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89. § (1) bekezdése alapján a 9151 Abda, Bécsi utca 1. szám. 0101/12 hrsz szám alatt található Club Mundó hatásterületén (Abda Rákóczi telep, Győr-Pinnyéd Új sor, Győr Újító utca) élők részére az alábbi közleményt közhírré teszem:

Eljáró hatóság: Abdai Közös Önkormányzati Hivatal

Az ügy tárgya: Club Mundó üzemeltető váltás ügye, függő hatályú döntés

Az ügy iktatási száma: A/1076-1/2019.

Ügyfél neve, székhelye: SL Program Kft., 9026 Győr, Patak utca 3.

                                          Green Music Kft., 9200 Mosonmagyaróvár, Csillagvirág utca 3.

Rendelkező rész:

Az Abdai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője a 9151 Abda, Bécsi utca 1. szám, 0101/12 hrsz. alatt található 2/2016. nyilvántartási számú Club Mundo elnevezésű szórakozóhelyre a rendszeres jellegű zenés-táncos rendezvényre szóló rendezvénytartási engedélyt üzemeltetőváltás miatt az alábbiak szerint módosítja:

Üzemeltető:            SL Program Kft.,

Székhely:                  9026 Győr, Patak utca 3.

Cégjegyzékszám:      Cg. 08-09-030717,

Statisztikai számjel: 24851305-9329-113-08

Jelen határozat jogerőre emelkedésével egyidejűleg, fenti helyre a Green Music Kft. (cégjegyzékszám: Cg.: 08-09-026034, statisztikai számjel: 24851305-9329-113-08) részére, 2859-11/2016/A iktatószámon kiadott rendezvénytartási engedélyt, valamint a 2859-12/2016/A iktatószámú igazolást bevonja, az üzemeltetőt nyilvántartásából törli.

Az új üzemeltető figyelmét felhívom az alábbiakra:

  • A fogyasztó- és tánctér egyidejű legnagyobb befogadó képessége 1466 fő.
  • A résztvevők létszáma a rendezvény időtartama alatt ellenőrizhető, és ha a rendezvény a meghatározott befogadóképesség 15%-át túllépi, a hatóság a rendezvény folytatását a helyszínen felfüggesztheti
  • Dohányozni, pirotechnikai terméket használni tilos!
  • Az épületek menekülésre számításba vett közlekedőin, lépcsőházaiban robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok nem helyezhetőek el. Ez alól kivételt képeznek a beépített építési termékek és biztonsági jelek, valamint azok az installációk, dekorációk, szőnyegek, falikárpitok és egyéb, nem tárolásra szolgáló tárgyak, amelyek az elhelyezéssel érintett fal vagy a padló felületének szintenként legfeljebb 15%-át fedik le.
  • Tömegtartózkodásra szolgáló vagy a vonatkozó jogszabály szerinti zenés, táncos rendezvények tartására szolgáló helyiségben égéskésleltető szerrel hatékonyan kezelt dekoranyagok vagy akkreditált laboratórium által igazolt, a vonatkozó műszaki követelmény szerinti 1-es osztálynak megfelelő függönyök alkalmazhatóak.
  • Épületek menekülési útvonalai nem szűkíthetők le.

A szórakozóhely nyitva tartása:      Péntek    22.30 -  Szombat 05.30,

                                                            Szombat 22.30 – Vasárnap 05.30.

Az üzemeltető, illetve szervező kötelezettsége a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján:

“9. § (1)  A rendezvény szervezőjének feladata, hogy folyamatosan nyomon kövesse, hogy nem várható-e a rendezvény biztonságát veszélyeztető időjárás, valamint felel a biztonsági tervben és a vonatkozó tűzvédelmi előírásokban meghatározott rendelkezések megtartásáért, ha az időjárás a rendezvény biztonságát veszélyezteti, szükséges esetben gondoskodik a rendezvény felfüggesztéséről.

(2) A zenés, táncos rendezvény gyakoriságáról, megtartásának napjairól, kezdésének és befejezésének időpontjáról szóló nyilatkozatnak, a biztonsági tervnek és a tűzriadó tervnek a zenés, táncos rendezvény helyszínén a vendégek számára látható, hozzáférhető helyen történő elhelyezéséért, valamint az elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján való közzétételéért az üzemeltető és a szervező felel.

(3) A zenés, táncos rendezvény szervezője gondoskodik elsősegély nyújtására képzett személyzet helyszíni jelenlétéről. “

A szervezőre, illetve biztonsági személyzetre vonatkozó szabályok:

“10. § 

(2) A zenés, táncos rendezvény biztosítását a zenés, táncos rendezvény és a helyszín jellegzetességeihez, valamint a helyszín befogadóképességéhez igazodó számú biztonsági személyzet végzi.

(3) Ha a jóváhagyott biztonsági tervben a biztonsági személyzet létszáma a tíz főt eléri, akkor a biztonsági személyzet legalább egy tagja biztonságszervező, legalább három tagja személy- és vagyonőr kell legyen.

(4) A rendezvény szervezője, illetve a biztonsági személyzet tagja a képzettségét igazoló okiratot vagy annak másolatát a zenés, táncos rendezvény ideje alatt köteles magánál tartani és hatósági ellenőrzés esetén felmutatni.

11. § A rendezvény szervezője

a) amennyiben ezt előre meghirdette, korlátozhatja a fiatalkorúak zenés, táncos rendezvény helyszínére való belépését olyan módon, hogy a zenés, táncos rendezvény helyszínére történő belépést az életkort igazoló okmány előzetes felmutatásához,

b) a beléptetést a fiatalok alkohollal történő kiszolgálásának megelőzése, esetleges alkoholfogyasztásuk ellenőrizhetősége érdekében a fiatalkorúak számára megkülönböztető jelzéssel ellátott belépőjegyhez (kártyához, karszalaghoz) kötheti.”

                                        

Felhívom figyelmét, hogy a jelen határozatommal együtt kiadott rendezvénytartási engedélyről szóló igazolást köteles az üzletben tartani.

Az engedély jogosultja a kérelem adataiban bekövetkezett változásokat, valamint a tevékenység megszüntetését haladéktalanul köteles bejelenteni a jegyzőnek.

Ezen határozat ellen önálló jogorvoslatnak van helye. A határozat ellen a döntés közlésétől számított 15 napon belül a Győr-Moson-Sopron Megyei kormányhivatalhoz (9021 Győr, Árpád út 32.) címzett, de Hivatalomhoz benyújtott fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés illetéke 5. 000.-Ft.

Indokolás kivonata:

A 9151 Abda, Bécsi utca 1. szám alatt található Club Mundó elnevezésű szórakozóhely üzemeltetője a Green Music Kft., 9200 Mosonmagyaróvár, Csillagvirág utca 3. szám alatti székhelyű társaság 2019. április 08. napján üzemeltetőváltást jelentett be Hivatalomnál, mivel a szórakozó hely üzemeltetését a továbbiakban nem kívánja folytatni.

Az új üzemeltető a 9026 Győr, Patak utca 3. szám alatti székhelyű SL Program Kft.

A Rendelet

7. § (1)-(2) bekezdése értelmében az engedély jogosultja a kérelem adataiban bekövetkezett változásokat haladéktalanul köteles bejelenteni a jegyzőnek. A jegyző az adatokban bekövetkezett változást a bejelentés alapján a nyilvántartásba bejegyzi, és a módosított adatoknak megfelelő engedélyről szóló igazolást ad ki.

3. § (1) bekezdés értelmében zenés, táncos rendezvény csak rendezvénytartási engedély birtokában tartható.

Ugyanezen jogszabály 2. §-a szerint: „Zenés, táncos rendezvény: rendszeresen, vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban tartott, a vendégek szórakoztatását szolgáló zenés, táncos esemény.”

A rendelkező részbe foglaltak szerint döntöttem, mivel:

- az engedélyezett esemény zenés, táncos rendezvénynek minősül,

- a jogosult a szükséges okiratokat csatolta,  

- az üzlethelyiség használatára való jogosultságot igazolta,

- a tevékenység végzésére való jogosultságát igazolta,

- jogosult, az illetéket a kérelem beadásával egyidejűleg lerótta.

Fent leírtak alapján a rendelkező részbe foglaltak szerint döntöttem.

Határozatomat fenti jogszabályok alapján hoztam meg.

A jogorvoslati lehetőségről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (a továbbiakban: Ákr.) 112. §, 116. § (2) bekezdés a) pontja, 118. § (2), (3) bekezdése rendelkezik.

A fellebbezés illetékének mértékéről az illetékekről szóló módosított 1990. évi XCIII. törvény 29. §. (2) bekezdése rendelkezik.

A jegyző hatáskörét a Rendelet 3. § (3) bekezdése, illetékességét az Ákr. 16. § (2) bekezdése állapítja meg.

A közhírré tett döntés az érintett ügyfelek – az ügyféli jogállás igazolása mellett – számára az ügyintézőnél ügyfélfogadási időben megtekinthető, az Abdai Közös Önkormányzati Hivatalban, 9151 Abda, Szent István utca 3. szám alatt.

A Közlemény közzétételre kerül továbbá Abda község honlapján (www.abda.hu).

Abda, 2019. április 15.

Komjáti János

jegyző

Papírgyűjtés

papirgyujtes

Hulladékudvar tájékoztatása

hulladek

Rendezvénynaptár 2019

rendezvenynaptar2019

TOP-2.1.3-15. Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések

infoblokk kedv final felso cmyk ERFA

Pályázati konstrukció:  TOP-2.1.3-15. Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések

Projekt azonosítószáma: TOP-2.1.3-15-GM1-2016-00015

Projekt címe:Környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztés Abdán

Kedvezményezett neve: Abda Község Önkormányzata

Kedvezményezett címe: 9151 Abda, Szent István utca 3.

Konzorciumi partner: Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal

Elnyert támogatás: 29 253 589 forint

Támogatás intenzitása: 100%

Finanszírozó alap: ERFA

Projekt célja és tartalma:

Belterületi bel- és csapadékvíz elvezető rendszer megvalósítása és rekonstrukciója 886 méter hosszan.

Bővebben...

infoblokk kedv final CMYK ERFA

Abda C tabla

Hírlevél


GPS koordinátáink : 47.69650, 17.54417
EOV koordinátáink :    537170, 262496
google maps

microwave

Pityer vendégház Abda

banner00

Weboldalunk süti (cookie) fájlokat használ. Ezeket a fájlokat az Ön gépén tárolja a rendszer. A cookie-k személyek azonosítására, látogatási szokásaik követésére nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába.